Promotie A.M. Diaz Arias: energiegebruik

05 juni 2018 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Determinants of energy subsidies and their impact on technological change of energy use. Promotor: Prof.dr. C.P. van Beers (TBM).

Deze dissertatie richt zich op energiesubsidies aan consumenten, hun hardnekkigheid ten gevolge van institutionele en politieke belemmeringen en de wijze waarop zij invloed uitoefenen op de technologische vooruitgang van duurzame energie. De politieke en institutionele factoren die overheden belemmeren om subsidies op fossiele brandstoffen te hervormen worden verkend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van paneldata van reguliere benzine- en dieselsubsidies in 194 landen in de periode van 1990 tot 2012. De resultaten tonen aan dat de omvang van niet-gerichte publieke voorzieningen gemeten via uitgaven aan volksgezondheid en de mate waarin burgers zich gehoord voelen ten aanzien van overheidsbeleid negatief correleren met subsidies op fossiele brandstoffen voor consumenten. Landen met een grotere inkomensongelijkheidsindex een hoge concentratie van macht hebben meer subsidies op het gebruik van fossiele brandstoffen. Een meta-analyse van de bestaande empirische literatuur over de effecten van energiebeleid op innovatie in windenergie, toont aan dat maatregelen die er op zijn gericht om de innovaties winstgevender te maken (vraag gestuurde innovatie) een iets groter effect hebben op innovatie in windenergie dan maatregelen die zijn gericht op het verminderen van de innovatiekosten (technologie gedreven innovatie). De resultaten van het onderzoek naar de effecten van de prijsstructuur van elektriciteit op innovatie in duurzame energie laten zien dat het afbouwen van energiesubsidies aan grootverbruikers van energie een duidelijke prikkel geeft voor ontwikkeling van duurzame energietechnologieën, met name op het gebied van zonne-energie waar lock-in barrières als gevolg van bijvoorbeeld de inflexibiliteit van het elektriciteitsnet bijna geen rol spelen. Politieke en institutionele krachten houden energiesubsidies in stand die niet alleen hoge kosten voor economie en milieu tot gevolg hebben, maar die ook de door overheden gewenste duurzame energie innovatie belemmeren.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.