Promotie J.A.C. van Bijnen: sewer systems

22 juni 2018 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

The impact of sewer condition on the performance of sewer systems. Promotor 1: Prof.dr.ir. F.H.L.R. Clemens (CiTG); Promotor 2: Dr.ir. J.G. Langeveld (CiTG).

Goed functionerende rioolstelsels vormen een essentiële voorwaarde voor een gezond leefklimaat in steden en dorpen. Rioolstelsels leveren ten eerste een bijdrage aan de volksgezondheid door het zorgen voor de afvoer van afvalwater, waardoor het contactrisico met pathogenen wordt beperkt. Ten tweede zorgen rioolstelsels voor ‘droge voeten’, door het verwerken van hemelwater, waarbij de oppervlaktewaterkwaliteit zo veel mogelijk wordt ontzien.

Jaarlijks wordt in Nederland 1,5 miljard euro besteed aan het in standhouden en verbeteren van de riolering. Om dit geld goed te besteden, gaan steeds meer gemeenten aan de slag met ‘risicogestuurd beheer’. Het onderzoek van Marco van Bijnen heeft zich gericht op het invullen van een noodzakelijke voorwaarde voor ‘risicogestuurd beheer’, namelijk inzicht in de relatie tussen de toestand van de infrastructuur en het functioneren van de infrastructuur.

In het onderzoek is een nieuwe methode ontwikkeld om met behulp van modelkalibratie inzicht te krijgen in optredende defecten in de riolering. Daarnaast heeft het onderzoek laten zien dat met de gangbare wijze van beheer het functioneren van rioolstelsels in de praktijk fors achterblijft bij het theoretisch functioneren. De veiligheid voor water op straat, die in het ontwerp normaliter ligt op een herhalingstijd van 2 jaar, ligt in de praktijk op 1 jaar. Een belangrijke consequentie hiervan is dat het contactrisico met rioolwater in de praktijk fors groter is dan gedacht. Dit leidt tot de aanbeveling dat gemeenten met ‘risicogestuurd beheer’ de nadruk meer zouden moeten leggen op de risico’s en de prestaties dan op besparing van de kosten.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.