Promotie V. Rostampour Samarin: smart energy

24 september 2018 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Distributed Data-Driven Decision Making in Uncertain Networked Systems with Applications in Smart Energy Systems. Promotor 1: Dr. T. Keviczky (3mE); Promotor 2: Prof.dr.ir. N. van de Wouw (3mE).

Het doel van deze dissertatie is het ontwikkelen van een rigoureuze gedistribueerde aanpak voor besluitvorming doormiddel van scenario gebaseerde technieken voor grootschalige netwerken van gekoppelde onzekere dynamischesystemen (agenten genoemd). Een scenario programma is een eindigdimensionaal optimalisatie probleem waar\-in eendoelfunctie wordt geminimaliseerd onder randvoorwaardes die geassocieerd wordt met een eindig aantal, onafhankelijken gelijk gedistribueerde scenario’s van een aselecte parameter. Theoretische en praktische interesse in scenarioprogramma's komt voort uit het feit dat deze problemen doorgaans efficient oplosbaar zijn, terwijl deze nauw verwant zijnaan de zogenaamde robuuste- en kans-gelimiteerde programma's. Bij robuust-gelimiteerde programma’s dekken derandvoorwaardes alle mogelijke aselecte parameters, terwijl bij kans-gelimiteerde programma’s, de randvoorwaardenworden opgelegd tot op een gegeven kans. Echter, het vinden van oplossingen van het resulterende grootschaligeoptimalisatie probleem voor het onzekere netwerksysteem ondervindt meerdere moeilijkheden, zoals bijvoorbeeldrekentijd voor de centrale besturingseenheid.De hoofdbijdrage van deze dissertatie is het ontwerp van een techniek om een grootschalig scenario programma op tedelen in kleinschalige gedistribueerde scenario programma’s voor iedere agent. Voortwerkend op bestaande resultaten inde literatuur geven wij nieuwe garanties die de robuustheid kwantificeren van de gegenereerde oplossingen in eengedistribueerd raamwerk. In deze aanpak moet iedere agent informatie uitwisselen met naburige agenten. Dit is nodigwegens de statistische leerfuncties van de voorgestelde aanpak. Echter, het communicatieschema tussen de agenten zouaanleiding kunnen geven tot bezorgdheid over de privacy gevoeligheid van de informatie van de agenten. Daarompresenteren wij een nieuw geprivatiseerd en gedistribueerd framewerk, gebaseerd op het zo genaamde differentiaalprivacy concept zodat elke agent gevraagde informatie kan delenen dus de privacy wordt gegarandeerd. Daarnaastintroduceren wij een soft communicatieschema om de gevraagde communicatielast te verminderen, gebaseerd op eenset-parametrisatie techniek en de notie van een probabilistische betrouwbare set. Zo’n betrouwbaarheidsmaatstaf isopgenomen in de haalbaarheidsgaranties van de besluitvorming van de agent in probabilistische zin. De theoretischegaranties van het voorgestelde gedistribueerde scenario gebaseerde besluitvorming raamwerk komt overeen met zijngecentraliseerde tegenhanger, alhoewel het schalen van de resultaten met het aantal agenten een probleem blijft.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.