Discussiedagen Sociale Huisvesting 2019

03 oktober 2019 00:00 t/m 04 oktober 2019 00:00 - Door: Webredactie OTB

Is de sociale huisvesting op weg naar een duurzame toekomst? Deze vraag staat centraal op de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2019, die het OTB dit najaar organiseert samen met ‘Vooruit naar de Kern’ en Platform31. Het is de vijfde editie van een tweedaagse samenkomst met toonaangevende beleidsstrategen op het gebied van het wonen.

De evaluatie van de herziene Woningwet heeft geleid tot de (aangekondigde) wijzigingen die verwacht konden worden. Wat meer nadruk op de geest van de wet, voornemens tot het schrappen van al te strakke bepalingen en een continuering van de koers. Dat bevestigt de binnen de sociale sector zo geliefde pragmatische lijn en de voorkeur om ‘binnen de lijntjes te kleuren’. In de conclusies over de evaluaties geen weidse vergezichten, maar vooral het oprekken van de regeltjes en het bieden van (iets) meer speelruimte aan de lokale partijen. Aan de financiële kaders wordt niets gewijzigd, waarmee de vraagtekens over een bestendige continuïteit van de sector buiten beschouwing blijven.

Waar gaat de olietanker van de sociale sector nu eigenlijk naar toe en houdt die koers wel rekening met de alledaagse werkelijkheid en met de grote maatschappelijke opgaven die de komende jaren aan de orde zijn, niet in de laatste plaats op het vlak van de verduurzaming?

Thema's

  • Sociale huisvesting: de lange termijn en het weidse vergezicht
  • De alledaagse werkelijkheid
  • Het draagvlak voor de verduurzaming

Bovenstaande thema’s zijn geen rigide kaders maar bedoeld om een zekere focus in de discussies te ondersteunen. U kunt zich als deelnemer richten op een van de genoemde vragen, maar ook andere invalshoeken naar voren brengen. Tijdens de discussiedagen willen we daarover met elkaar in gesprek gaan, elkaar uitdagen om de uitgangspunten en effectiviteit te verkennen en tot nieuwe oplossingen te komen. Wij nodigen u van harte uit om daar aan deel te nemen.     

Aankondiging

Voor meer informatie kunt u de aankondiging downloaden.

Paper schrijven

Voorafgaande aan de discussiedagen schrijven de deelnemers een paper. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat enkele auteurs gezamenlijk een paper schrijven. Tijdens de discussiedagen geven de auteurs in een van de thematische sessies een korte pitch over hun paper. Vervolgens vindt hierover de discussie plaats. Na de discussiedagen zal er een paperbundel worden gemaakt die via het internet wordt gepubliceerd en onder andere door Platform31 en de TU onder de aandacht wordt gebracht van een breed publiek.

Het tijdspad

Uiterlijk 24 juni

Indiening abstract en aanmelden via website

Uiterlijk 30 juni

Bericht over acceptatie en suggesties voor uitwerking

Uiterlijk 1 september

Indienen papers

Uiterlijk 15 september

Distributie papers

3 en 4 oktober

Discussiedagen

1 november

Indienen eventueel bijgestelde papers

Half november

Publicatie alle papers van de discussiedagen via internet

Data en locatie

De Discussiedagen Sociale Huisvesting vinden plaats op 3/4 oktober 2019, in Kontakt der Kontinenten, Soesterberg. Deze locatie is uitstekend bereikbaar met ov en auto,
zie: http://www.kontaktderkontinenten.nl/nl/contact/routeplanner.aspx

Aanmelden en indienen abstract

De deelnamekosten bedragen € 500,- (inclusief overnachting en verblijfskosten). Over dit bedrag is geen BTW verschuldigd. De factuur wordt verzonden door de TU Delft ná acceptatie van het abstract. Het uitgangspunt is dat deelnemers beide dagen aanwezig zijn en blijven overnachten. U kunt zich voor de Discussiedagen hier aanmelden en gelijktijdig uw abstract indienen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met André Ouwehand (a.l.ouwehand@tudelft.nl). Voor praktische vragen over aanmelding kunt u zich wenden tot Elianne van Deurzen (E.J.M.H.vanDeurzen@tudelft.nl, tel. 015-278 3005).