Promotie R. Jing: bituminous materials

25 februari 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Ageing of bituminous materials -Experimental and numerial characteriation. Promotor: Prof.dr. A. Scarpas (CiTG).

Onderzoek naar verouderingsmechanismen in Nederland is cruciaal in het licht van de verouderende infrastructuur en de toenemende druk op en het gebrek aan natuurlijke hulpbronnen. De toepassing van Zeer Open Asfalt vergroot de additionele kosten vanwege de kortere levensduur en het duurdere onderhoud. Anderzijds heeft de Nederlandse wegenbouw-sector belangrijke vorderingen gemaakt met de recycling van verhardingen na het einde van hun levensduur. Thans wordt 90% van het vrijkomend asfalt hergebruikt in nieuwe asfaltverhardingen. Idealiter zou zijn om asfalt eeuwig te recyclen maar dit moet wel gebeuren zonder verlies aan functionaliteit en zonder milieurisico’s.

Dit proefschrift beoogt om diepgaand inzicht te verwerven in de funda-mentele thermische verouderingsprocessen van bitumineuze materialen door een serie experimenten uit te voeren en een set numerieke modellen te ontwikkelen. Een beter inzicht in de verouderingsmechanismen van bitumen, en hoe die de fysisch-chemische eigenschappen veranderen, kan bijdragen tot een accurate voorspelling van de levensduur van een asfaltverharding en tot de ontwikkeling van hoogwaardige bitumineuze producten die minder onderhevig zijn aan veroudering.

Concluderend wordt gesteld dat dit proefschrift er aan bijdraagt om de zuur-stof diffusie en reactieprocessen te begrijpen, om de ontwikkeling van de chemische en mechanische eigenschappen van bitumen tijdens veroudering te bepalen, en om een relatie tussen de chemisch-mechanische pro-cessen bij veroudering vast te stellen. De voorgestelde experimentele methoden en numerieke modellen kunnen dienen als hulpmiddel  bij de ontwikkeling van nieuwe materialen, kunnen het mengselontwerp verbeteren en het gedrag van asfaltverhardingen beter voorspellen. Uiteindelijk draagt dit onderzoek bij aan een goed functionerende, duurzame en veilige weginfrastructuur.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.