Promotie S. Tursucu: onderwijs

24 september 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Successful transfer of algebraic skills from mathematics into physics in senior pre-university education. Promotor: Prof.dr. M.J. de Vries (TNW).

Bèta-docenten hebben de ervaring dat leerlingen en studenten in respectievelijk het voortgezet- en hoger onderwijs moeite hebben met het toepassen van wiskunde in de bètavakken zoals biologie, natuur- en scheikunde. Dit wijst op een gebrek aan transfer tussen wiskunde en de bètavakken. Het gevolg kan zijn dat docenten opnieuw basiswiskunde moeten onderwijzen. Dit kan frustrerend en tijdrovend zijn, en er blijft weinig tijd over voor de inhoud van de bètavakken. Bovendien geldt dat in veel landen de curricula van bètavakken overladen zijn, waardoor docenten gedwongen worden om hun programma te behandelen in een nog kortere instructietijd. Hiermee wordt het gebrek aan transfer van wiskunde naar de bètavakken nog beperkter. Dit onderzoek bestudeert de transfer van wiskunde naar natuurkunde in het vwo. In de laatste jaren zijn natuurkundeopgaven die voor het oplossen ervan een sterk beroep doen op wiskunde, zoals de toepassing van algebraïsche vaardigheden, belangrijker geworden in ons bovenbouw vwo-natuurkundeonderwijs.

Ondanks het feit dat bovengenoemde transferproblemen van groot belang zijn voor het onderwijs, zijn deze onvoldoende bestudeerd. Er is bijvoorbeeld een zeer beperkt aantal studies over leerlingen die voldoende basiswiskunde beheersen, maar een gebrek aan transfer naar natuurkunde laten zien. Het onderzoek naar transfer is daarom zowel vanuit onderwijskundig- als wetenschappelijk oogpunt relevant.

Deze exploratieve studie die uit kwalitatief- en kwantitatief onderzoek bestaat, had ten doel om de transfer van wiskunde naar de natuurkunde te verbeteren in bovenbouw vwo-onderwijs. Onze focus lag op de toepassing van algebraïsche vaardigheden waarmee algebraïsche natuurkundeopgaven worden opgelost. Deze opgaven bevatten natuurkundeformules en zijn beschreven in symbolische representaties.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.