Promotie M. Barciela Rial: Marker Wadden

28 oktober 2019 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Consolidation and drying of slurries. A building with nature study for the Marker Wadden. Promotor 1: Prof.dr.ir. J.C. Winterwerp (CiTG); Promotor 2: Prof.dr. J. Griffioen (U-Utrecht).

De MarkerWadden heeft als doel het ecosysteem van het Markermeer te verbeteren door een moerasgebied te creëren met sediment uit het meer. Het sediment wordt van de bodem van het meer gebaggerd en de baggerspecie wordt naar het projectgebied gepompt. Tijdens dit proces kunnen segregatie en oxidatie optreden. De originele sedimentsamenstelling en de daarbinnen optredende veranderingen veroorzaakt door de aanlegmethoden hebben invloed op de mechanische eigenschappen van het sediment, dus de stabiliteit van het eiland. Daarnaast is de initiële spanningstoestand van invloed op het gedrag. In een later stadium zou vegetatie zich kunnen vestigen op het eiland en ook dit heeft invloed op de mechanische eigenschappen van het sediment. Deze aspecten zijn bestudeerd in dit proefschrift. De algemene conclusie is dat initiële overgeconsolideerde condities veroorzaakt kunnen zijn door verschillende processen zoals menging en droging aan de atmosfeer. Daarnaast kan de samenstelling van het sediment veranderen wanneer het wordt blootgesteld aan segregatie en oxidatie. In het bijzonder zorgt het type organische stof voor beïnvloeding van de mechanische eigenschappen van fijn sediment in alle stadia (bezinken, consolidatie, droging) en dit moet worden gekarakteriseerd. Deze aspecten zijn in het verleden genegeerd in de ontwerppraktijk. Dit onderzoek laat zien dat deze aspecten invloed hebben op het mechanisch gedrag en dat er aandacht moet worden gegeven aan deze aspecten in de ontwerpfase van een project waarin fijn sediment wordt gebruikt als bouwmateriaal. De materiaalparameters moeten worden vastgesteld voor de werkelijke projectcondities. Daarnaast moet in de ontwerpfase worden beslist of het vormen van een verzadigde korst gewenst is. Deze heeft effect op de uiteindelijke sterkte en dikte van de bodem. Het voorkomen van de vorming van een korst zorgt voor de maximale draagcapaciteit. Daar tegenover staat dat het sedimentoppervlak dan minder sterk is en meer gevoelig is voor erosie.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.