Eerdere masterclasses

Masterclasses 2020

Hypes rond (slimme) mobiliteit: wat kun je er nu echt mee?

Hypes rond (slimme) mobiliteit: wat kun je er nu echt mee?

Steden vol zelfrijdende, -vliegende en -varende voertuigen, al het vervoer elektrisch, iedereen aan MaaS en geen privébezit meer van fietsen, auto’s en andere voertuigen. Hoe realistisch is deze toekomst en is er niet veel meer sprake van  mediahypes – al dan niet inmiddels over hun toppunt heen? Hoe en waarom komen dit soort hypes tot stand? Wat zijn ze werkelijk waard? Welke rol speelt de politiek? En hoe kun je er als IenW omgaan met hypes rond mobiliteit en wat valt er te leren uit de casus rond automatische voertuigen?

Twee experts in (smart) mobility uit de onderzoekswereld leiden en wijden ons in.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft.

Door: Hans Jeekel (Technische Universiteit Eindhoven) en Bart van Arem (Technische Universiteit Delft)
Datum: 23 januari 2020

Meer informatie en verslag

Online Masterclass Corona voorbij

Online Masterclass Corona voorbij

ONLINE MASTERCLASS 

Hoe moet het met de publieke ruimte en onze mobiliteit nu we gezien hebben wat een coronacrisis ermee doet? Kunnen we meer ruimte geven aan wandelaars, fietsers en bijvoorbeeld ook spelende kinderen? IS er meer groene leefruimte nodig? Hoe moet het met de auto in de stad? En het OV? In wat voor werkelijkheid zijn we terecht gekomen? Welke kansen biedt deze op radicale verandering voor IenW?

Twee experts uit de onderzoekswereld leiden en wijden ons in.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TUD/DIMI met medewerking van de UvA en kennisinitiatief VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden)

Door: Ellen van Bueren (TUD) en Marco te Brömmelstroet (UvA), 1e reageerder Erik van den Eijnden (Directoraat Generaal Mobiliteit, plv. Programmamanager Fiets)
Datum: 1 september 2020
VERSLAG

Masterclass Sturen op Geluk

Masterclass Sturen op Geluk

Geluk – een cynisch thema op de rand van een tweede coronagolf? ‘Misschien toch niet,’ stelde Lilian van den Aarsen (directeur KIS bij IenW) in haar openingswoord bij de zeer goed bezochte masterclass over Sturen op Geluk. ‘Er zijn verschillen tussen hoe gelukkig mensen zijn en hoe de ‘brede welvaart’ is verdeeld in onze samenleving. En daar kunnen we als IenW iets aan doen.’ En hoewel IenW daar al veel aan doet, is er ruimte voor nog meer actie, zo bleek. ‘Het beleid zou meer dan nu nog gericht kunnen worden op de mensen die zich het minst tevreden en welvarend voelen,’ betoogde Jeroen Boelhouwer van het SCP. En: ‘Via investeringen in de fysieke leefomgeving en bijvoorbeeld de actieve vervoersmodaliteiten beïnvloed je indirect het geluksgevoel van mensen,’ aldus Akshaya de Goot (Jeremy Bentham Instituut voor Beleid & Geluk).

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft.

Door: Jeroen Boelhouwer (SCP) en Akshaya de Groot (Jeremy Bentham instituut voor Beleid & Geluk)
Datum: dinsdag 29 september

Verslag

 

 

Wereldwijde emissieloze zeevaart kan wel degelijk vanuit Nederland worden versneld

Wereldwijde emissieloze zeevaart kan wel degelijk vanuit Nederland worden versneld

Het doel van de International Maritime Organization (IMO, een agentschap van de Verenigde Naties) is een duurzame internationale zeescheepvaart in 2050: minstens 50% reductie van broeikasgassen en 100% indien mogelijk. Hoe kan dit? De technieken zijn er, er ligt een masterplan van de sector, er zijn Green Deals en er zijn verschillende mogelijkheden voor beleid. Maar is het genoeg? Hoe zou IenW groene scheepvaart een boost kunnen geven?

Twee experts uit de wereld van wetenschap en advies leiden en wijden ons in.

Door: Hans Hopman (TUD) en Jasper Faber (CE Delft)
Datum: 3 november 2020

VERSLAG & PRESENTATIES

Masterclasses 2019

Satellietdata voor beter beleid

Satellietdata voor beter beleid

Masterclass met speeddate-lunch 

Satellieten kunnen steeds beter monitoren wat er op, boven en in ons aardoppervlak gebeurt. Voor IenW liggen er veel kansen om beleid te ontwikkelen, te evalueren en bij te stellen met behulp van satelliet data. Welke ervaringen zijn er tot nu en welke kansen liggen er voor IenW? 

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft.

De sprekers worden ingeleid door Peter Díez, directeur International Affairs van IenW en Harm van de Wetering, directeur Nederlands Space Office. 

Verslag, presentaties, foto's en video's (YouTube)

Inclusieve innovatie: (hoe) doet iedereen mee?

Inclusieve innovatie: (hoe) doet iedereen mee?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat technologische innovaties ten goede komen aan iedereen en niemand wordt uitgesloten? Gaan technologische vernieuwing en sociaal-maatschappelijke verschuivingen niet altijd hand in hand? Kennis is macht; technologische innovatie leidt eveneens tot veranderende machtsposities en verantwoordelijkheden. Hoe kunnen we – ook als beleidsmakers – slim anticiperen op dit soort mechanisme en wat kunnen we daarbij leren van de geschiedenis?

Twee experts uit de onderzoekswereld leiden en wijden ons in.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft.

Door: Harro van Lente (Maastricht University) en Ruth Oldenziel (Technische Universiteit Eindhoven)
Datum: 31 oktober 2019

Meer informatie en verslag

Transities economisch bekeken

Transities economisch bekeken

IenW staat aan de lat om bij te dragen aan verschillende maatschappelijke transities. Hoe kunnen principes en instrumenten uit de economische hoek helpen bij het bevorderen hiervan? Denk hierbij aan prijsprikkels en andere manieren om mensen en systemen in een andere richting te ‘duwen’. Andersom denken kan óók: is er niet een heel andere economie nodig voor een daadwerkelijke transitie richting duurzaamheid? Een meer sociale, lokale, immaterieel gerichte? Tijdens de masterclass bekijken we transities vanuit verschillende economische perspectieven.

Twee experts uit de onderzoekswereld leiden en wijden ons in.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft.

Door: Herman Vollebergh (Tilburg University) en René Kemp (Maastricht University)
Datum: 13 juni 2019

Meer informatie en verslag

Vergroening van de luchtvaart – nu & straks

De luchtvaart moet duurzamer omwille van het klimaat (wereldwijd) en ook het geluid en de luchtkwaliteit (meer lokaal). Een actueel thema dat niet alleen in de op handen zijnde Luchtvaartnota speelt, maar ook internationaal de nodige hoofdbrekens kost – zeker nu de elke investering in vergroening teniet lijkt te worden gedaan door de aanhoudende groei in het vliegen. Welke oplossingen zijn er rond brandstoffen, aanvliegroutes, andere typen vliegtuigen, en geluid? En wat betekent dit voor het beleid van IenW?

Twee experts uit de onderzoekswereld leiden en wijden ons in.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft.

Door: Jacco Hoekstra (TUD) en Dick Simons (TUD)
Datum: 5 maart 2019

Meer informatie

Verslag, foto's en vlog

De fiets als vehikel voor transitie

 Onderzoekers van het onderzoeksproject Smart Cycling Futures zullen ons inleiden.

Onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn onder meer:
•De fiets als ‘vehikel’ voor transitie: de benadering van Smart Cyling Futures
•Fietsinnovaties en stedelijke transformaties en de rol van living labs en experimenten
•Businessmodelinnovatie en de relatie met formele en informele instituties (case deelfietssystemen)
•Stedelijk ontwerp vanuit het fietsersperspectief
•De rol van de gebruikers binnen de governance van het fietssysteem / fietsbeleid, casus: fietsstraten
•Datagebruik
•Samenwerking mobiliteit, gezondheid, welzijn

Meer informatie

Verslag, foto's en vlog

Artikel in de Verkeerskunde

Planeet maakt mens – mens maakt planeet

Planeet maakt mens – mens maakt planeet

We leven in het Antropoceen, het tijdperk van de mens. De invloed van de mens op het reilen en zeilen van de aarde is groter dan ooit tevoren. Dit dwingt ons om na te denken over urgentie, complexiteit en verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd kunnen we natuurlijke processen als bouwstenen gebruiken voor circulair ontwerp. Welk handelingsperspectief biedt het bewustzijn van de onlosmakelijke verbondenheid tussen mens en natuur – ook voor een departement als IenW, dat aan de lat staat voor onder meer de transitie naar een circulaire economie en voor ruimtelijke klimaatadaptatie?

Twee experts uit de onderzoekswereld leiden en wijden ons in.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft.

Door: Albert Faber (Ministerie EZK) en Jaco Appelman (UU)
Datum: 21 mei 2019

Meer informatie

Verslag & foto's

Masterclasses 2018

Publiek en privédomein onder druk

 De technologieontwikkeling van dit moment is bijna niet bij te benen. Voor we het weten, zijn grote delen van ons dagelijks leven en het publieke domein het speelveld geworden van grote bedrijven die alles van ons weten en ons gedrag en ons denken zelfs sturen. Democratie en privacy zijn in het geding. Het is dan ook tijd om stil te staan bij de vraag hoe belangrijke waarden als privacy, veiligheid, duurzaamheid en inclusie een plek krijgen in technologieontwikkeling – ook die binnen het domein van IenW. Hoe kan IenW publieke waarden helpen borgen bij innovatie, beleid, uitvoering en dienstverlening?

Twee experts uit de onderzoekswereld leiden en wijden ons in.

Door: Jeroen van den Hoven (TU Delft) en Hiddo Huitzing (PBL).

Datum: 11 december 2018
 
Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft. Vincent Marchau (TU Delft en Radboud Universiteit) is dagvoorzitter.

Verslag, foto's en filmpje

De toekomst van het openbaar vervoer

Bestaat er over enige jaren nog zoiets als openbaar vervoer? Of groeien de  verschillende verkeersmodaliteiten (auto, fiets, trein) en mobiliteitsdiensten nu zo ver naar elkaar toe dat er eigenlijk geen onderscheid meer te maken is? Welke ontwikkelingen zijn er, welke hypes doen er echt toe en welke voetangels en klemmen zijn er te overwinnen bij het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid in Nederland? Welke kansen liggen er voor IenW-beleid?

Twee experts uit de onderzoekswereld leiden en wijden ons in. Beide onderzoekers zijn onder meer actief binnen het onderzoeksproject SCRIPTS, dat gefinancierd wordt door het programma VerDuS SURF, Smart Urbane Regions of the Future. Dit programma wordt gefinancierd door NWO, Platform31, NRPO-SIA, IenW en BZK.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft. Vincent Marchau (TU Delft en Radboud Universiteit) is dagvoorzitter.

Door: Niels van Oort (TUD) en Henk Meurs (RU)
Datum: 12 november 2018

Verslag, foto's en video.

Autonomere Auto's - Meer verkeersveiligheid?

Automatisering zorgt ervoor dat automobilisten steeds minder zelf hoeven te doen. Een van de doelen van toegenomen automatisering is dat het verkeer veiliger wordt. Maar is dit ook werkelijk zo? Welke gevolgen heeft de automatisering van voertuigen op het menselijk gedrag? En welke nieuwe veiligheidsproblemen ontstaan er? Welke recente kennis is er voor handen waar het verkeersveiligheidsbeleid gebruik van kan maken?

Deze masterclass werd georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft. Vincent Marchau (TU Delft en Radboud Universiteit) is dagvoorzitter.

Door: Dick de Waard (RUG) en Marieke Martens (UT)
Datum: 5 juni 2018

Verslag, foto's en filmpje

Circulaire economie en andere transities

 Eén van de transities waaraan IenW meewerkt, is die naar de circulaire economie. Het is een complexe opgave waarbij actoren uit de hele samenleving betrokken zijn. Hoe weten we of we al vooruitgang boeken? Wat willen we weten en wat kunnen we meten? En hoe kúnnen we überhaupt vooruitgang maken. Welke rol kan de ‘small wins’ aanpak hierin spelen? Hoe kan IenW zijn voordeel doen met recente inzichten op de terreinen van monitoring van transities en transitiemanagement via ‘small wins’ – ook voor andere transities dan die rond circulaire economie?

Twee experts uit de logistieke onderzoekswereld leiden en wijden ons in: Aaldert Hanemaaijer (PBL) en Katrien Termeer (WUR)

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft. Vincent Marchau (TU Delft en Radboud Universiteit) is dagvoorzitter.

Door: Aldert Hanemaaijer (PBL) en Katrien Termeer (WUR)
Datum: 22 mei 2018

Verslag, foto's en presentaties

Klimaatadaptatie – een meervoudige uitdaging

Klimaatverandering levert een flinke technische, ruimtelijke én governance-opgave op: hoe kunnen we – met iedereen die daarbij betrokken is – ons leefgebied zo aanpassen dat we voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering? De aankomende Summerschool (3-7 sep) gaat over deze thematiek en de masterclass van 23 april geeft hiervan een voorproefje. Daarbij staan vooral technische oplossingsrichtingen en governance-uitdagingen centraal.

Twee experts wijden en leiden ons in: Bas Jonkman (TUD) en Stefan Kuks (UT).

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft. Vincent Marchau (TU Delft en Radboud Universiteit) is dagvoorzitter.

Door: Bas Jonkman (TUD) en Stefan Kuks (UT)
Datum: 23 april 2018

Meer info

Verslag, presentaties en foto's

Interconnectiviteit en cybersecurity

Steeds meer apparaten en installaties zijn via internet met elkaar verbonden – the Internet of Things. Deze zogenoemde 'interconnectiviteit' maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat de sluiswachter ook thuis in het informatievoorzieningssysteem van zijn sluis kan. De voordelen van interconnectiviteit zijn groot, maar het wordt steeds moeilijker om te overzien of de veiligheid van de technologie nog voldoende gewaarborgd kan worden. Een ander punt is dat als er eenmaal een netwerk ligt, dit óók voor andere doeleinden gebruikt worden dan waar het oorspronkelijk voor is aangelegd. Moeten er dan geen andere beveiligingseisen gelden? En hoe zit het met de veiligheid bij hoog-risico bedrijven, waarvoor IenW verantwoordelijkheid draagt? Heeft IenW alle risico’s in beeld? Hoe moet IenW verder omgaan met vraagstukken op het terrein van cybersecurity?

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft. Vincent Marchau (TU Delft en Radboud Universiteit) is dagvoorzitter.

Door: Michel van Eeten (TUD) en Sandro Etalle (TUE)
Datum: 22 februari 2018

Meer info

Verslag, presentaties en foto's

Veranderende transport systemen

 De opkomst van een meer gedigitaliseerde wereld, een gestaag voortgaande energietransitie en een zich ontwikkelende circulaire economie hebben gevolgen voor de logistiek: zowel op internationaal als nationaal als stedelijk niveau. Ook de zogenoemde Nieuwe Zijderoute zorgt voor veranderingen. Wat betekenen deze externe ontwikkelingen en logistieke innovaties voor de Rotterdamse haven en voor de algehele concurrentiepositie van Nederland? En voor de sector zelf? Welke uitdagingen voor kennis en beleid liggen er?

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft. Vincent Marchau (TU Delft en Radboud Universiteit) is dagvoorzitter.

Door: Albert Veenstra (TUE) en Lóri Tavasszy (TUD)
Datum: 19 maart 2018

Verslag, presentaties, foto's en video verslag

Interconnectiviteit en cybersecurity

Steeds meer apparaten en installaties zijn via internet met elkaar verbonden – the Internet of Things. Deze zogenoemde 'interconnectiviteit' maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat de sluiswachter ook thuis in het informatievoorzieningssysteem van zijn sluis kan. De voordelen van interconnectiviteit zijn groot, maar het wordt steeds moeilijker om te overzien of de veiligheid van de technologie nog voldoende gewaarborgd kan worden. Een ander punt is dat als er eenmaal een netwerk ligt, dit óók voor andere doeleinden gebruikt worden dan waar het oorspronkelijk voor is aangelegd. Moeten er dan geen andere beveiligingseisen gelden? En hoe zit het met de veiligheid bij hoog-risico bedrijven, waarvoor IenW verantwoordelijkheid draagt? Heeft IenW alle risico’s in beeld? Hoe moet IenW verder omgaan met vraagstukken op het terrein van cybersecurity?

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft. Vincent Marchau (TU Delft en Radboud Universiteit) is dagvoorzitter.

Door: Michel van Eeten (TUD) en Sandro Etalle (TUE)
Datum: 22 februari 2018

VERSLAG & FOTOS

‘Brede welvaart’: wat & hoe in beleid?

 Als beleidsmakers willen bijdragen aan de verhoging van de welvaart van Nederland, moeten ze onder meer bepalen wat ‘welvaart’ is. De tijd dat die gelijk stond aan alleen economische groei is allang voorbij – aspecten als gezondheid, inkomen, onderwijs, veiligheid, milieu en geluk horen er ook bij. De planbureaus stelden in 2009, 2011 en 2014 samen met het CBS een Monitor Duurzaam Nederland op. Op verzoek van het kabinet is als een vervolg daarop in mei 2018 (Verantwoordingsdag) door het CBS de eerste Monitor Brede Welvaart gepresenteerd. Op diezelfde dag brachten PBL, CPB en SCP de eerste Verkenning Brede Welvaart uit. Ook een door het kabinet gevraagde publicatie. De Universiteit Utrecht en de Rabobank ontwikkelden in 2016 de Brede Welvaartsindicator (BWI), die alle aspecten die van belang zijn voor het menselijk welbevinden meet langs elf dimensies. ‘Brede welvaart’ neemt een vlucht. Hoe staat het daar nu mee in Nederland en welke lessen voor IenW-beleid zijn er te trekken? En hoe kun je beleid van tevoren toetsen op het effect op de welvaart? En hoe verhoudt de Brede Welvaartsindicator zich tot de Monitor Brede Welvaart van het CBS?

Door: Bas van Bavel (UU) en Jan Anne Annema (TUD)
Datum: 18 september 2018

Verslag en foto's