Masterclass 23 april 2018

Masterclass Klimaatadaptatie – een meervoudige uitdaging

Klimaatverandering levert een flinke technische, ruimtelijke én governance-opgave op: hoe kunnen we – met iedereen die daarbij betrokken is – ons leefgebied zo aanpassen dat we voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering? De aankomende Summerschool (3-7 sep) gaat over deze thematiek en de masterclass van 23 april geeft hiervan een voorproefje. Daarbij staan vooral technische oplossingsrichtingen en governance-uitdagingen centraal.

Twee experts wijden en leiden ons in: Bas Jonkman (TUD) en Stefan Kuks (UT).

Bas Jonkman is hoogleraar Integrale waterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Hij  studeerde en promoveerde in de civiele techniek. In het verleden werkte hij voor Rijkswaterstaat, Royal Haskoning en UC Berkeley. Hij heeft de dijkdoorbraken in New Orleans en andere landen onderzocht en is betrokken geweest bij technische en overstromingsrisicostudies in verschillende gebieden over de hele wereld. Hij is adviseur voor Rijkswaterstaat, lid van het Nederlandse expertisenetwerk Hoogwaterbescherming (ENW) en voorzitter van de afdeling waterbouwkunde van de Nederlandse ingenieursvereniging (KIVI). Jonkman houdt zich bezig met overstromingsrisicobeheer en het ontwerp van waterbouwkundige infrastructuur, zoals waterkeringen en stormvloedkeringen. Hij leidt een aantal nationale en internationale onderzoeksprojecten gericht op fysieke bescherming tegen overstromingen en het forensisch onderzoek naar storingen van waterkeringen. Hij is ook de coördinator van een recentelijk bekroond Europees project genaamd BRIGAID. Het project richt zich op de ontwikkeling van innovatieve oplossingen om de risico's van overstromingen, droogte en extreme weersomstandigheden te verminderen. Jonkman gaat tijdens de masterclass vooral in op de technische aspecten van klimaatadaptatie.

Stefan Kuks is hoogleraar Innovatie en implementatie van Waterbeleid aan de Universiteit Twente. Hij studeerde en promoveerde in de bestuurskunde, deels in Nederland en deels in de VS. Hij werkt vanaf 1988 aan internationaal vergelijkend onderzoek op het gebied van water governance, climate resilience en institutionele verandering. Sinds 2014 is hij watergraaf van het waterschap Vechtstromen in een landsdeel waar op het gebied van waterbeheer veel grensoverschrijdend met de Duitse deelstaten Nordrhein Westfalen en Niedersachsen wordt samengewerkt. Daarvoor was hij vanaf 2007 watergraaf van het waterschap Regge en Dinkel. Van 2010 tot 2016 zat hij in het bestuur van de Unie van Waterschappen van waaruit hij het bestuurlijk overleg voerde met de ministeries IenM en EZ over water en ruimte, natuurbeleid en landbouw, en het topsectorenbeleid. In dat verband heeft hij ook veel nevenfuncties vervuld. Hij werd boegbeeld van de Klimaatactieve Stad (KAS) en van Building with Nature bij Beekherstel waarvoor het nationaal kennisprogramma Lumbricus is opgezet. In Vietnam was hij van 2009 tot 2013 als lid van de Commissie Veerman betrokken bij advisering aan de Vietnamese regering over de ontwikkeling van een Mekong Delta Plan. Met een consortium van Dutch Water Authorities werkt hij nu aan de implementatie daarvan. Sinds 2016 is Kuks voorzitter van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.
Kuks zal tijdens de masterclass vooral ingaan op de governance van klimaatadaptatie en hoe het deltaplan ruimtelijke adaptatie probeert het spel te veranderen op verschillende schaalniveaus. Klimaatadaptatie vereist dat meer ruimte voor blauw en groen in de ruimtelijke ordening ontstaat, en dat ook het collectieve eigenaarschap van die opgave in de samenleving wordt georganiseerd. Aan de hand van theorie over ‘property rights’ en ‘dilemma's van collectieve actie’ zal hij inzichtelijk maken welke beleidsbeïnvloeding dit in de samenleving vraagt.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft. Vincent Marchau (TU Delft en Radboud Universiteit) is dagvoorzitter.

Door: Bas Jonkman (TUD) en Stefan Kuks (UT)
Datum: 23 april 2018
Tijdstip: 15.00-17.00 uur met aansluitend een borrel
Locatie: New Babylon Meeting Center, Anna van Buerenplein 29, 2e verdieping, 2595 DA Den Haag

Aanmelden

 

Bas Jonkman
Stefan Kuks