Veerkrachtige en duurzame infrastructurele voorzieningen

Infrastructurele voorzieningen in het algemeen zijn van essentieel belang voor moderne samenlevingen, omdat ze sociale en economische activiteiten mogelijk maken die kunnen leiden tot maatschappelijk welzijn en economische voorspoed. Door wereldwijde bevolkingsgroei, toenemende verstedelijking en klimaatverandering ontstaat er druk op het hele complex van essentiële infrastructurele voorzieningen en hun faciliterende werking voor welzijn en welvaart.

Een goede beschikbaarheid van infrastructuren, zoals auto(snel)wegen, spoorwegen, vaarwegen en bijbehorende kunstwerken, is van groot belang voor de veiligheid, bereikbaarheid en ontsluiting van dichtbevolkte stedelijke en industriële gebieden en mainports. Het woon- en werkverkeer stelt hoge eisen en de beschikbaarheid lijkt vanzelfsprekend. Maar is dat ook zo?

Door op integrale wijze naar gebruik, ontwerp, materialen, onderhoudbaarheid, veiligheid, milieu en inpassing in het landschap te kijken, draagt de TU Delft bij aan nieuwe kennis en oplossingen voor duurzamere infrastructuren en (multi)functionele kunstwerken. De DIMI special projects voor dit thema zijn hier een goed voorbeeld van.