PEL Privacy Statement

Consumentenpanel Product Evaluatie Lab

Privacyverklaring panelregistraties PEL

Welkom bij het panel van het Product Evaluatie Lab (PEL) van de TU Delft. De door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen anoniem gebruikt voor ons wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Panellid: een persoon die op vrijwillige basis gedurende een bepaalde tijd (persoons)gegevens aan het Product Evaluatie Lab TU Delft verstrekt, om deze in staat te stellen onderzoek te verrichten op wetenschappelijk gebied. 

Panelregistratie: het samenhangend geheel van gegevens die door de panelleden vrijwillig worden verstrekt en die door PEL worden geregistreerd. 

Verwerker: degene die in opdracht van de wetenschappelijke onderzoekers gegevens uit panelregistraties verwerkt.

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is de TU Delft. Het privacy statement van de TU Delft is hier te vinden: https://www.tudelft.nl/privacy-statement/.

Voor eventuele vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met:
TU Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen, Product Evaluatie Lab
Landbergstraat 15, 2628 CE Delft
Telefoon: 015-2786377
E-mail: pel-io@tudelft.nl.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Het Product Evaluatie Lab vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die de persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring panelregistraties contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via een e-mail naar pel-io@tudelft.nl.

Doel panelregistraties

Het doel van de panelregistraties is PEL TU Delft in staat stellen te beschikken over persoonsgegevens van consumenten teneinde te kunnen selecteren op de juiste doelgroepen voor wetenschappelijke onderzoeken en onderwijs. Alle onderzoeken die door PEL uitgevoerd worden, worden vooraf goedgekeurd door de HREC (Human Research Ethics Committee) van de TU Delft. Klik hier voor meer informatie: Human Research Ethics - TU Delft.

Aan het begin van ieder onderzoek wordt een toestemmingsverklaring aan ieder panellid voorgelegd, waarin ook uitleg over het desbetreffende onderzoek gegeven wordt. Een panellid doet vrijwillig aan het onderzoek mee en kan ten allen tijde weigeren om aan een bepaald onderzoek deel te nemen. U kunt uw toestemming ten allen tijde weer intrekken.

Deelname en beƫindiging deelname panel

Deelnemen aan het panel is alleen mogelijk na een aanmelding bij het panel van PEL. Bij aanmelding wordt een aantal achtergrondgegevens gevraagd (zie ā€˜Persoonsgegevensā€™) en geeft u aan deel te willen nemen aan de door ons uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken. Ieder panellid krijgt een uniek referentienummer waar uw persoonsgegevens aan gekoppeld zijn. Alleen dit nummer is voor onderzoekers zichtbaar. De deelname aan het panel kan beĆ«indigd worden op uw verzoek door middel van een e-mailbericht naar het panel van PEL.

Persoonsgegevens

In de panelregistraties worden de volgende persoonsgegevens opgenomen: 1. naam, voorletters; 2. geslacht; 3. adres, postcode en woonplaats; 4. e-mailadres; 5. geboortejaar; 6. aantal leden huishouden; 7. soort woning; 8. opleidingsniveau; 9. eventueel werk; 10. netto-huishoudinkomen. 
Bovenstaande gegevens gebruiken we om selecties te maken voor de deelname aan desbetreffende wetenschappelijke onderzoeken. De uitkomsten van de onderzoeken worden anoniem verwerkt en in een beveiligde elektronische omgeving van de TU Delft opgeslagen. De resultaten worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Deze uitkomsten zijn niet herleidbaar naar individuele personen tenzij hier uitdrukkelijk door u toestemming voor is gegeven. 
U kunt altijd uw persoonlijke panelgegevens opvragen door een email te sturen naar pel-io@tudelft.nl.

Als u panellid bent, bewaren we de aanmelddata zo lang u deelneemt aan het panel. De vragenlijsten worden verzonden via een beveiligde elektronische omgeving van de TU Delft. Als u zich afmeldt voor het panel worden uw persoonsgegevens meteen volledig uit het panel verwijderd.

Verstrekking gegevens aan derden

Zonder uw toestemming zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekt worden. 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is. Rechtstreekse toegang tot de panelregistraties is voorbehouden aan enkele werknemers waarvan hun functie belast is met panelonderzoek.

Werkwijze PEL

Het PEL draagt zorg voor de nodige voorzieningen ter beveiliging van de registratie tegen verlies of aantasting van de persoonsgegevens, alsmede tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Gelijke plicht rust op de onderzoeker.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over hoe TU Delft met privacy omgaat, zie https://www.tudelft.nl/data-protection/privacy.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 5 mei 2021.