RELEASE

Reversible Large-scale Energy Storage

De energietransitie is een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van de komende decennia. Ze vereist een grondige transformatie van de elektriciteitssector, de industriesector, de mobiliteitssector, de landbouw en de bebouwde omgeving. Het koolstofvrij maken van deze sectoren kan alleen worden bereikt door verregaande elektrificatie, gebaseerd op hernieuwbare bronnen in plaats van fossiele brandstof.

Waterstoftechnologie wordt beschouwd als veelbelovend voor het effectief en efficiënt opslaan van energie. In dit perspectief creëert het RELEASE-project fundamentele wetenschappelijke doorbraken, technologische oplossingen en beleidsmaatregelen die van cruciaal belang zijn voor het verbeteren van de prestaties en het verlagen van de kosten van grootschalige energieopslagsystemen, gebaseerd op elektrochemische omzetting van elektriciteit in moleculen, met doelstellingen voor zowel 2030 als 2050.

RELEASE verbindt wereldwijd toonaangevende deskundigen in de relevante wetenschappelijke disciplines van zeven universiteiten en vier hogescholen, het bedrijfsleven en de overheid.

Ontwerponderzoekers van IO TU Delft nemen deel aan onderzoekslijn 2: Systeemintegratie en eerlijk bestuur. Zij streven naar de ontwikkeling van haalbare en verantwoorde systeemarchitecturen, bedrijfsmodellen en beleidsopties voor de integratie van grootschalige energieopslag in bestaande en toekomstige energiesystemen en ter ondersteuning van de vervanging van fossiele brandstoffen als grondstoffen in de industriële sector.

Meer specifiek zal het IO-team, in nauwe samenwerking met NHL-Stenden, onderzoeken hoe de (sociale) acceptatie van de nieuwe technologie in onze samenleving kan worden geoptimaliseerd. Het team is van plan om onderzoeksperspectieven van sociale netwerkbesmetting te combineren binnen een fieldlab. Het doel is een aanpak te ontwerpen voor het detecteren van succesfactoren voor de maatschappelijke acceptatie van de nieuwe technologie en van een handelingsrepertoire om aan deze factoren te voldoen.


Sine Celik