You share, we take care!

Kort wetenschappelijk werk bij de TU Delft op basis van artikel 25fa van de Nederlandse Auteurswet

De ambitie van Nederland is om 100% open access te bereiken. Met veel uitgevers zijn afspraken gemaakt om open access te kunnen publiceren als TU-Delft auteur. TU Delft publiceerde 98% van de gereviewde artikelen open access in 2022. Helaas is dit nog niet voor alle type publicaties en in alle tijdschriften mogelijk. Gelukkig biedt de Nederlandse auteurswet een alternatief. Het artikel 25fa van de Nederlandse auteurswet, algemeen bekend als amendement Taverne, biedt onderzoekers de mogelijkheid om kort wetenschappelijk werk te delen, ongeacht eventuele beperkende richtlijnen van uitgevers.

Het openstellen gebeurt via TU Delft Repository na een embargo van 6 maanden na de eerste openbaarmaking van het werk. Op basis van deze wetgeving heeft het College van Bestuur van de TU Delft op 8 november 2022 besloten om de Regeling Kort wetenschappelijk werk TU Delft als beleid in te stellen als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. De regeling start per 01-02-2023. Voorafgaande aan het besluit is de regeling getoetst en goed bevonden in de TU Delft organen Ondernemingsraad, Lokaal Overleg en de Groepsraad.

Met de Regeling kort wetenschappelijk werk TU Delft worden korte wetenschappelijke werken (artikelen, conference proceedings of boekhoofdstukken) zes maanden na publicatie gratis voor publiek beschikbaar gesteld middels TU Delft Repository. Dit geldt voor het werk van medewerkers, en zal in principe ook gelden voor gasten en gedetacheerden (contractafspraken). Het toepassen van de Regeling kort wetenschappelijk werk TU Delft is onderdeel van onderdeel van het TU Delft Open Science Programma 2020-2024

Keuzevrijheid en Opt-out

Elke auteur van kort wetenschappelijk werk, heeft het recht om art. 25fa Auteurswet niet te willen gebruiken. Voor elke afzonderlijke korte publicatie of voor zijn/haar totale werk kan door de auteur een opt-out aangevraagd worden, ook na de termijn van 6 maanden.

Garantie TU Delft

TU Delft garandeert de werknemer die maker is van een werk juridisch en financieel te zullen bijstaan bij een eventuele onverhoopte claim door derden (uitgevers) als gevolg van de open access beschikbaarstelling via de Repository. TU Delft zal zorgen voor juridische bijstand en voor vergoeding van eventuele kosten, boetes of schadevergoedingen. Op basis van de huidige, positieve ervaringen bij de TU Delft (pilot) en bij andere universiteiten, wordt de kans op een eventuele claim en/of juridische procedure als gevolg van de Open Access beschikbaarstelling zeer gering ingeschat. De garantie geldt ook voor gasten en gedetacheerden op wie deze regeling van toepassing is verklaard.

Plan S

Deze constructie voldoet niet aan de eisen van Plan S en Horizon Europe omdat de artikelen beschikbaar worden na een embargo van 6 maanden. Funders, verenigd in Pan S, hebben een mandaat dat uitgaat van open access publiceren zonder embargo. Taverne is dus de oplossing voor artikelen en ander kort werk waar geen open access overeenkomsten zijn met een uitgever en waar er geen verplichtingen zijn van een financier.

Voorwaarden voor opname van kort wetenschappelijk werk

TU Delft Library maakt de publicaties beschikbaar via de TU Delft Repository onder de volgende voorwaarden:

  • Tenminste één auteur heeft/had een dienstverband bij de TU Delft gedurende de totstandkoming van het werk. Auteurs kunnen zowel corresponding- als co-auteurs zijn.
  • Kort wetenschappelijk werk heeft de lengte van een wetenschappelijk artikel, conferentiebijdrage of boekhoofdstuk in een ‘edited collection’.
  • De publicaties kunnen geplaatst worden in commerciële plekken als Research Gate. TU Delft is dan niet verantwoordelijk voor eventuele claims door derden in deze omgeving. Auteurs kunnen in deze omgevingen het beste links aanbrengen naar de publicaties in TU Delft Repository. Hierdoor zijn auteurs juridisch gedekt tegen eventuele claims.
  • De ingangsdatum van werk dat opgenomen wordt in TU Delft Repository is niet ouder dan 01-01-2022. Op aanvraag zijn uitzonderingen mogelijk.

Meer informatie en contact

Meer achtergrondinformatie en Q&A’s vind je op de landelijke You share, we take care pagina of e-mail oadeals-lib@tudelft.nl.