Onderwijsprogramma

De bacheloropleiding Applied Earth Sciences duurt 3 jaar. Tijdens de bacheloropleiding maak je kennis met een boeiend en veelzijdige vakgebied.

Een studiejaar is verdeeld in vier gelijke onderwijsperioden (kwartielen) van 10 weken. Elk kwartiel staat een thema centraal. Aan de hand van deze themamodules worden theorie, praktijk en vaardigheden gecombineerd aangeboden. Net als in het huidige programma blijven de basisvakken van het programma bestaan uit geologie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Daarnaast leer je over de toepassingen uit Applied Earth Sciences: grondstoffentechnologie, geo-energy winning, ondergronds bouwen, technische geofysica en petrofysica, environmental engineering, reservoir geologie en geoscience & remote sensing. Per kwartiel krijg je verschillende vakken die vallen onder de basiswetenschappen en toepassingen.

Studieschema (Engels)

Scheikunde en Natuurkunde
‘Principles of Chemistry’ behandelt chemische processen zoals entropie, enthalpie en thermochemie. Deze processen worden behandeld in colleges en worden verder uitgewerkt in computer practica.

Natuurkunde is prominent in het eerstejaars vak ‘Mechanics’. Dit vak gaat in op golven, krachten en gebruikt de energiebalans om verschillende mechanische probleemstellingen op te lossen.

In het vak ‘Electricity and Magnetism’ worden deze twee concepten van fysische processen onderwezen.

Bij alle vakken in deze leerlijn komt wiskunde voor om problemen op te lossen.

Wiskunde
‘Mathematics 1’ leert studenten om differentiaal vergelijken van de eerste en tweede orde op te lossen.  

Met ‘Linear Algebra’ ga je aan de slag met lineaire algebra en het bewijzen van verschillende stellingen uit de lineaire algebra.

‘Probability and Statistics’ is een vak waarin de basis van kansrekening en statistiek behandeld wordt.

Bij al deze vakken is het van belang dat je met het materiaal ook thuis aan de slag gaat. Door intensief te oefenen leer je de stof beter te begrijpen en toe te passen.

Geologie
In ‘Geology 1’ leer je over het systeem Aarde, middelen om 3D geometrische representatie van geologische objecten te maken en methoden en technieken voor het herkenning van mineralen en gesteentes.

‘Geology 2’ biedt een kijk op de geologie van Noord-West Europa. Hierbij komen verschillende gesteentes en formaties voorbij, evenals fysische processen die hieraan ten grondslag liggen.

Met ‘Geology 3’ gaan studenten op veldwerk excursie naar de Belgische Ardennen, Luxemburg en de Duitse Eiffel. Verschillende gesteente  types, formaties en geologische structureren worden bestudeerd. Bij dit vak horen verschillende opdrachten waarbij de kennis uit de geologische vakken en het veldwerk samen komen.

Applied Earth Sciences
‘Grand Challenges and Applied Earth Sciences’ geeft inzicht in problemen wereldwijd waar je als Applied Earth Science ingenieur kan bijdragen aan een oplossing. Verschillende onderwerpen van klimaatverandering tot het aanpakken van een scheve kerktoren in Delft komen voorbij in de vorm van groepsopdrachten.

‘Methodology of Geophysics and Remote Sensing’ richt zich op de basis van toegepaste geofysica en Remote Sensing principes. Aan de hand van opdrachten leer je meer over deze vakgebieden.

Scheikunde en Natuurkunde
Bij ‘Chemical Thermodynamics’ bouw je verder op je kennis uit het eerstejaars scheikunde vak. Het vak bestaat uit colleges en computer opdrachten waarin de concepten toegespitst worden op chemische sommen.

‘Instrumentation & Signals with Python’ bestaat uit twee delen. In het eerste deel ga je tijdens colleges in op stellingen achter signalen en instrumentatie. In het tweede praktische deel ga je aan de slag in Matlab om de concepten de modelleren. Je leert programmeren en zal dit ook bij andere vakken gaan gebruiken.

In ‘Physical Transport Phenomena’ leer je over de principes over vloeistofstromen, warmtetransport en massatransport.

Wiskunde
‘Mathematics 4’ gaat verder in op lineaire algebra en differentiaal vergelijkingen door middel van colleges.

‘Mathematics 5’ behandelt de principes van numerieke analyse. Dit vak is verdeeld in een college deel en een computer practica gedeelte. Daar ga je ook aan de slag met programmeren om numerieke problemen op te lossen.

Geologie
‘Sedimentology and Reservoir Geology’ gaat in op onderwerpen als verschillende sediment omgevingen en sedimentaire processen. Het bevat een laboratorium practicum waar je dunne stukjes gesteente onderzoekt met de microscoop.

Met ‘Geological Fieldwork’ ga je drie weken op veldwerk om de ondergrond van een gebied in Zuid Frankrijk te onderzoeken. Ook ga je het grondoppervlak in kaart brengen en modelleren. Colleges bereiden de studenten voor op het veldwerk door te leren hoe je gebieden herkent en classificeert.

Applied Earth Sciences
Met ‘Geophysical Methods’ bestudeer je reflectieve seismologie, elektrische peilingen en boorgat analyses. Om deze drie concepten te doorgronden worden er opdrachten gemaakt in groepjes.

In ‘Soil Mechanics’ worden toegepaste en theoretische grondmechanica uitgelegd. Dit vak volg je samen met Civiele Techniek studenten, want de grond is in beide bachelor programma’s een belangrijk vakgebied.

In ‘Rock Mechanics and Rock Engineering’ krijg je een begrip van gesteentemechanica en ga je in op verschillende technische toepassingen en op ondergrond en oppervlakte opgravingen.

Bij ‘Geostatistics and Remote Sensing’ leer je werken met het programma QGIS. Studenten leren het analyseren van onzekere ruimtelijke data door het volgen van colleges en computer practica. De onderzochte data wordt door studenten zelf verzameld in en om Delft.

Minor
Een minor is een samenhangend vakkenpakket dat je vrij kan kiezen. Zo kan je je kennis verbreden door het volgen van vakken in een ander vakgebied of bij een andere universiteit in Nederland of zelfs het buitenland. Ook is het mogelijk om juist een verdiepende minor aan je eigen faculteit te kiezen, waarbij je meer te weten komt over een specifiek onderwerp van de bachelor.

Applied Earth Sciences
‘Mechanics and Transport of Flow through Porous Media’, richt zich op de stroom van water in de ondergrond. Verschillende opdrachten worden gemaakt in Matlab om zo te leren hoe de concepten van stroming in de ondergrond werken.

‘Petrophysics and Image Analysis’ gaat in op de basis van boorgat analyse en geeft een introductie in het meten van gesteentes door middel van colleges en opdrachten.

'Mineral Resource Geology and Modelling' gaat in op de behoefte aan grondstoffen in de maatschappij and de groeiende behoefte aan grondstoffen door de energietransitie. Het vak gaat ook in op het efficiënt winnen en maximaal benutten van grondstoffen, vraag en aanbod in de wereldmarkt en op duurzaamheid en circulariteit op het gebied van minerale grondstoffen toevoer in de wereld.

Tijdens het ‘Field Exploration Project’ gaan studenten in groepen een eigen technisch ondergronds project bedenken en uitwerken. Ze werken full-time aan het ontwerp van hun project en gaan ook in op milieu risico’s, economische en maatschappelijke aspecten. Er worden verschillende gastcolleges gegeven. Het vak wordt afgesloten met een eind rapport en een presentatie.

Thesis (Bachelor Eind Project)
Om te kunnen afstuderen moeten studenten een thesis of Bachelor Eind Project afleveren. Dit betekent dat je een individueel onderzoeksproject kiest op het gebied van Applied Earth Sciences. Je doet zelfstanding onderzoek, schrijft een rapport en geeft een presentatie over de resultaten.


Ga verder naar Toelating en aanmelding


Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.


Wiskunde & AES

Bij de naam ‘Applied Earth Sciences’ verwachten veel middelbare scholieren een combinatie van aardrijkskunde en rekenen. Maar dat zit anders, wiskunde is echt de basis van deze studie.

Read more In de bachelor krijg je 5 wiskundevakken, maar voor  bijna alle andere vakken heb je ook wiskunde nodig. Die kennis leer je vervolgens toe te passen op het domein ‘aarde’. Denk maar eens aan een dijk. Als water onder de dijk doorstroomt kan dit ervoor zorgen dat de dijk instort. Door middel van de wiskunde kun je de waterstroom berekenen en daardoor inschatten hoe veilig een dijk nog is. Zo maakt de wiskunde eigenlijk iets zichtbaar wat je niet direct kan zien. Zo pas je de wiskunde op de wereld toe!Vragen?

Neem contact op met onze studieadviseurs.

/* */