Eerstejaarsvakken

PO1, Introductie Industrieel Ontwerpen

Het eerste vak van het Bachelorprogramma Industrieel Ontwerpen is het vak Introductie IO (ook PO1 genoemd) waarin de nieuw ingestroomde studenten een vliegende start maken met hun studie Industrieel Ontwerpen. Na het doorlopen van dit studieonderdeel heeft de student zijn/haar eerste ontwerpen gemaakt, heeft inzicht in wat de rest van de studie zal bieden en is wegwijs gemaakt binnen de Faculteit IO. Bovendien wordt de kersverse IO-er een eerste zicht geboden op het veelzijdige vakgebied waarop deze studie hem/haar zal voorbereiden en zal hij/zij de belangrijkste basisvaardigheden hebben geoefend op het gebied van tekenen, prototypebouw visualiseren en documenteren.

Mens en Product

De mens als consument en de mens als gebruiker, twee verschillende posities van eenzelfde persoon die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van producten en het succes van een product op de markt. Welke rol spelen deze twee posities bij de ontwikkeling van producten?

Welke aspecten van de mens als consument zijn van belang bij de ontwikkeling van producten? Welke kenmerken van de mens zijn van invloed op het gebruik van een product en hoe kan men hiermee rekening houden bij het ontwerpen van een product.

Product in Werking

Een product is een door de mens ontworpen en gemaakt niet-levend object, dat gehoorzaamt aan de wetten van de natuurkunde. Techniek heeft tot doel die natuurkunde op een zodanige manier toe te passen dat, zoals de naam van het vak al aangeeft, het product werkt. Dat wil zeggen dat het functioneert zoals de ontwerper dat voor ogen had, in een omgeving met mensen (gebruikers) en andere objecten. Het vak introduceert een systeemtechnische benadering om de techniek in dienst van het productontwerpen toe te passen. Dat betekent ook dat je de natuurkunde leert toepassen ten dienste van het ontwerpen, en dat je de wiskunde leert beheersen die nodig is om de problemen op te lossen die de natuurkunde opwerpt.

Design and Experience

Dit vak bestaat uit verschillende projecten, in elk project worden onderliggende motivaties behandeld die een product omgeven. Ontwerpen is meer dan alleen zorgen voor de juiste esthetische kwaliteiten. Vorm en kleur voorzien ons van kwaliteiten die direct gerelateerd zijn aan onze emoties. Deze kwaliteiten en ervaringen geven het product een specifiek karakter. De vorm van een project is ook gerelateerd aan onze cultuur. Een product is een uitdrukking van onze algemene omgeving, evenals een uitdrukking van de meer specifieke cultuur van de gebruiker (denk ook aan ‘lifestyle’.) Producten kunnen zelfs de cultuur van de ontwerper uitdrukken, wiens rol het is om de culturele waardes van morgen vast te stellen.

PO2, Concept

PO2 Concept Design richt zich op de conceptuele fase van het productontwikkelingsproces. Het vak is zodanig ingericht dat de competenties die ontwikkeld zijn in de vakken PO1 Intro io, Mens en Product, Product en Werking en Design and Experience kunnen en moeten worden toegepast en doorontwikkeld.

In PO2 Concept Design worden individueel en op een systematische wijze geleerd concepten te ontwikkelen. Er wordt slechts één ontwerpopdracht uitgevoerd. Het belangrijkste doel in dit vak is om te leren ideeën te ontwikkelen ten aanzien van het gebruik, de werking en de vorm van een product, die te integreren tot een conceptontwerp en (met behulp van een zelf te maken testmodel), het evalueren (oa testen) van het conceptontwerp samen met de toekomstige gebruikers. Produceerbaarheid en bedrijfskundige aspecten spelen in dit project een beperkte rol.

Business, Cultuur en Technologie

In dit vak wordt inzicht gegeven in de maatschappelijke en bedrijfscontext waarbinnen productontwikkeling zich afspeelt. Aan de hand van een praktijkcase, die in teamverband wordt uitgevoerd, zal duidelijk worden dat een productontwerper deze context moet (ver)kennen om nieuwe innovatieprojecten te definiëren.

Deze deelgebieden zullen afzonderlijk worden behandeld, waarna dieper wordt ingegaan op de samenhang en dynamiek tussen deze drie. De analyse en synthese van informatie verzameld binnen deze drie deelgebieden zullen leiden tot randvoorwaarden voor toekomstige productontwikkeling. Op basis van deze randvoorwaarden kan een strategisch advies ten aanzien van toekomstige productontwikkeling voor een bedrijf worden geformuleerd.

Construeren

Producten zijn altijd fysiek waarneembaar: een functionele kern en heel vaak een behuizing, vaak bestaande uit meerdere componenten met verschillende functies, welke samenwerken om tot de gewenste productfunctionaliteit te komen. Als zodanig, zijn producten systemen. Een belangrijk aspect van de functionaliteit van producten heeft betrekking op het statisch-mechanisch gedrag van het systeem als geheel en dus van de verschillende componenten.

Het statisch-mechanisch gedrag van producten is, in beknopte vorm, terug te voeren op de geometrie, materiaaleigenschappen en mechanica. Geometrie en materiaaleigenschappen zijn sterk gerelateerd aan de toegepaste materialen en productiemethoden. Ter ondersteuning van de rekenvaardigheden die nodig zijn om de geometrie en de mechanica te begrijpen en te modelleren, is wiskundige kennis een krachtig gereedschap.

Research and Design

Binnen Research and Design worden de studenten geïntroduceerd in onderzoeksmethodologie en statistisch onderzoek relevant voor industrieel ontwerpen. Bestaand onderzoek van docenten van de faculteit wordt gebruikt als leidraad voor dit vak. De coaches en docenten leggen uit hoe je met een specifieke onderzoeksvraag om moet gaan, hoe zij dit uit hebben gevoerd en hoe ze een keus hebben gemaakt voor een bepaalde data analyse. Dit vak geeft de studenten een praktijk-gebaseerde introductie op wetenschappelijke literatuur en wetenschappelijk schrijven. Voor het onderzoeksgedeelte schrijven de studenten een onderzoeksvoorstel, inclusief een pilot, binnen  het gegeven onderzoeksveld. 

Ga verder naar Tweedejaarsvakken IO