Selectie en plaatsing

Voor de opleiding Klinische Technologie is een numerus fixus ingesteld. Alle 100 beschikbare plaatsen in de opleiding Klinische Technologie worden toegewezen via selectie. De deadline om je aan te melden voor de selectie voor start in het academisch jaar (startcohort) 2020-2021 is op 15 januari 2020.

Selectie en plaatsing

De selectieprocedure van Klinische Technologie bestaat uit één centrale selectiedag in Delft, met daarin verschillende testonderdelen. Alle kandidaten worden op basis van deze centrale testdag gerankt. In deze selectieprocedure spelen je extra-curriculaire activiteiten of aanbevelingsbrieven geen rol (zie ook “wie zoeken we?” hieronder).

Selectiedag
Tijdens de selectiedag worden verschillende onderdelen getest.

  • Onderdeel biomedische kennis*. Een week voor de centrale testdag krijgen alle kandidaten toegang tot voorbereidend materiaal. Met dit materiaal kunnen de kandidaten zich voorbereiden op dit onderdeel.
  • Onderdeel technisch inzicht*, waarop specifieke voorbereiding (zoals bij de kennistest) niet nodig is.
  • Onderdeel niet-cognitieve vaardigheden, waarin onder andere motivatie en persoonlijkheidskenmerken getest worden door middel van twee tests. Voorbereiding hierop is niet mogelijk of nodig.

*Bij zowel het onderdeel kennis als het onderdeel inzicht wordt ervan uitgegaan dat de kandidaten over een niveau van basiskennis beschikken dat gelijk staat aan 6 VWO-niveau (van een profiel dat toelating tot de studie geeft). Tijdens de selectieprocedure wordt ervan uitgegaan dat de kandidaat (binnenkort) aan de toelatingseisen voldoet en daarmee ook over dat niveau van voorkennis beschikt. Zonder dit niveau kunnen kandidaten wel deelnemen aan de selectiedag, maar zullen zij mogelijk hinder hiervan ondervinden.
De organisatie gaat verder niet in op inhoudelijke vragen hierover.

Ranking & uitslag

Op basis van de scores voor de verschillende onderdelen van de selectiedag wordt voor alle kandidaten een ranking opgesteld. Om een rangnummer toegekend te krijgen, moet een kandidaat op de selectiedag aanwezig zijn geweest en alle onderdelen voltooid hebben.

Behoor je op basis van je rangnummer tot de eerste 100 kandidaten, dan betekent dat niet automatisch dat je geplaatst en toegelaten bent. Van Studielink ontvang je 15 april 2020 je definitieve rangnummer van de selectieprocedure en hoor je of je zal worden geplaatst. Om misverstanden te voorkomen zal er vanuit de TU Delft niet worden gecorrespondeerd over rangnummers.

Vanwege vertrouwelijkheid en objectiviteit wordt er niet gecommuniceerd over de methode van beoordelen, de weging of de beoordelingscriteria.

Meer informatie

Z-scores
De selectiedag bestaat uit verschillende onderdelen. De resultaten behaald op deze onderdelen zullen worden omgerekend naar Z-scores. Een Z-score geeft een indicatie van hoe je hebt gepresteerd ten opzichte van de andere kandidaten. Op basis van deze Z-scores worden de rangnummers toegekend.
Een negatieve Z-score betekent dat je wat onder het gemiddelde gescoord hebt. Een positieve Z-score betekent dat je bovengemiddeld gescoord hebt. Hoe lager of hoe hoger, hoe verder je score van de gemiddelde score af ligt. 

Definitieve uitslag
Op 15 april 2020 ontvangen alle kandidaten die de selectieprocedure volledig hebben doorlopen, hun definitieve rangnummer via Studielink. Om misverstanden te voorkomen zal er vanuit de TU Delft niet worden gecorrespondeerd over rangnummers.

Behoor je op basis van je rangnummer tot de eerste 100 kandidaten, dan betekent dat echter niet automatisch dat je geplaatst en toegelaten bent. Van Studielink krijg je 15 april 2020 te horen of je rangnummer toegang geeft tot de opleiding Klinische Technologie. Denk eraan dat je in de procedure van Studielink aan bepaalde vereisten moet voldoen om uiteindelijk geplaatst te worden (bijvoorbeeld het tijdig voldoen aan de toelatingseisen). Indien je geplaatst wordt ontvang je het officiële Bewijs van Toelating. Met dit bewijs moet je je binnen 14 dagen definitief inschrijven voor de opleiding via Studielink.

 

Voor meer informatie over het proces Plaatsing, verwijzen wij je naar Studielink en de Studentenadministratie van de TU Delft.

 

Nog vragen?
Meer informatie over de selectieprocedure van de opleiding Klinische Technologie vind je in de Veelgestelde Vragen en de Regeling Selectie en Plaatsing (opleidingsdeel).
Individuele vragen over de procedure kun je stellen via selectie-KT@tudelft.nl 

Wie zoeken we?

We zoeken studenten die een bekwaam en professioneel klinisch technoloog kunnen worden. Via selectie kijken we of je in huis hebt wat hiervoor nodig is en proberen wij kandidaten te plaatsen die het dichtst bij dit profiel komen. Als je niet geplaatst wordt voor de studie, betekent het niet dat wij jou niet geschikt of goed vinden maar wel dat een andere kandidaat beter lijkt te passen. Je moet een onderzoekende, nieuwsgierige student zijn met een sterke interesse in geneeskunde én techniek. Je wilt graag weten hoe de biologische processen in het menselijk lichaam werken, en hoe je met behulp van techniek beschadigde of ontregelde processen kunt herstellen. Ook heb je goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Uitgangspunt tijdens de selectieprocedure is om te kijken naar wat je kan (je potentie) en niet naar wat je al gedaan hebt. Wij willen alle kandidaten een zo gelijk mogelijke start aan de selectieprocedure bieden en een kans geven om zichzelf te bewijzen. Om deze reden spelen extra-curriculaire activiteiten, aanbevelingsbrieven e.d. geen rol in deze procedure. Daarom beantwoorden wij ook sommige (inhoudelijke) vragen niet. 5VWO cijfers worden ook niet meegenomen in de beoordeling, tenzij je op de selectiedag volledig hetzelfde scoort als een medekandidaat. Alleen in dat geval worden de 5VWO cijfers gebruikt om het verschil in rangnummers te maken. Het enige waar wij van uitgaan is dat je (bijna) aan de toelatingseisen voldoet en over de bijbehorende voorkennis beschikt, omdat je dat in de studie daarna ook nodig hebt. Kandidaten met missende (of weggezakte) basiskennis kunnen we geen gelijke kans in de selectie garanderen en adviseren we om eventueel in een later jaar deel te nemen.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Alleen voor het onderdeel biomedische kennis kan je je inhoudelijk voorbereiden; hiervoor zal voor alle kandidaten online materiaal beschikbaar gesteld worden. Meer informatie hierover volgt nog in de correspondentie als de selectieprocedure begonnen is. Voor de overige onderdelen van de selectiedag kan je je niet inhoudelijk voorbereiden. Wel willen we benadrukken dat wij er bij alle kandidaten van uitgaan dat zij (bijna) aan de toelatingseisen voldoen en dus basiskennis bezitten op 6VWO niveau (van een profiel dat toelating tot de studie geeft). De nadruk binnen de selectieprocedure ligt op motivatie, het bezitten van de kwaliteiten en het inzicht om een goed klinisch technoloog te worden. Zoals hierboven beschreven kan je je kansen op plaatsing niet direct vergroten door bijvoorbeeld van tevoren werkervaring op te doen.

Uiteraard kan je je ook organisatorisch goed voorbereiden. Lees daarom de communicatie die je toegestuurd krijgt goed door, zodat je geen deadlines kan missen. In verband met de gelijke behandeling van alle kandidaten, worden alle deadlines als harde deadlines behandeld. Schrijf belangrijke data (zie ook het tijdspad hieronder) in je agenda en reserveer vroeg tijd om te studeren voor het onderdeel biomedische kennis. Wij communiceren deze deadlines op tijd, zodat je er hopelijk al op tijd rekening mee kan houden in je planning.

Tijdspad

  • 1 oktober 2019 t/m 15 januari 2020: aanmelden bij Studielink voor Klinische Technologie (let op: meld je aan bij de TU Delft!).
  • Uiterlijk 30 januari 2020: je ontvangt de eerste correspondentie vanuit de TU Delft. Hierin vind je meer informatie over de selectiedag en op welke dag je ingedeeld bent. Daarnaast kan je je via deze mail ook aanmelden voor de selectiedag.
    Als je bent aangemeld voor de selectie, maar je hebt op 31 januari 2020 nog geen informatiemail ontvangen, neem dan contact met ons op. Doe dit a.u.b. niet eerder, maar wacht eerst af t/m 30 januari.
  • Uiterlijk 15 februari 2020: kandidaten moeten zich aangemeld hebben voor de selectiedag. Ook is dit de deadline voor het aanvragen voor voorzieningen als je een functiebeperking hebt of in het buitenland verblijft tijdens de selectiedag. Meer informatie hierover vind je in de correspondentie, de FAQ en de regeling Selectie en Plaatsing (Opleidingsdeel).
  • 6 en 7 maart 2020: selectiedagen in Delft. Als kandidaat wordt je voor één van deze dagen uitgenodigd.*
  • 15 april 2020: je ontvangt via Studielink je definitieve rangnummer van de selectieprocedure.

*Het is alleen mogelijk om van selectiedag te wisselen indien je een verplicht schoolexamen of een verplicht onderdeel van een andere selectieprocedure gepland hebt staan op de dag waarop wij je indelen. Is dit niet het geval, dan is het helaas niet mogelijk om van selectiedag te wisselen.

Downloads

Lees onderstaande documenten goed door als je overweegt deel te nemen aan de selectie of als je nog vragen hebt over de procedure of de toelatingseisen:

 

 


Ga verder naar Studiekosten