Overstromingsrisico in Nederland


Janneke Moors

Het bacheloreindproject van Janneke Moors

Je bacheloreindproject is de ideale gelegenheid om een bedrijf te leren kennen en je opgedane kennis toe te passen. Zelf heb ik aan het begin van mijn bachelor voor de specialisatierichting Bouwen & Ruimtelijke ontwikkeling gekozen. In Nederland wonen veel mensen in overstroombare gebieden en daar worden ook veel huizen gebouwd. Ik was erg benieuwd hoe deze trend zich zou ontwikkelen en om hierin meer inzicht te krijgen ben ik naar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gegaan. Dit is een onderzoeksinstituut voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Zij zijn bezig met het modelleren van toekomstig ruimtegebruik en met het ontwikkelen van de deltascenario’s voor het deltaplan.

Als TB’er heb ik bij het PBL gekeken naar het overstromingsrisico in Nederland. Verwacht wordt dat het overstromingsrisco (kans*gevolg) zal stijgen door een grotere kans als gevolg van klimaatveranderingen (piekbuien, zeespiegelstijging) en een groter gevolg door sociaaleconomische groei. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor het reduceren van het overstromingsrisico. De huidige trend om het overstromingsrisico te reduceren is het aanleggen en verstevigen van dijken. De vraag is hoe lang de strategie van dijken verstevigen op een verantwoorde manier door kan blijven gaan, waarbij ook de kosten in acht worden genomen. Naast het verkleinen van de kans op overstromingen, kan men zich ook richten op het reduceren van het gevolg: de schade. Dit kan door een andere ruimtelijke indeling in overstroombaar gebied.

Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat in het verleden het overstromingsrisico geen rol heeft gespeeld bij de keuze van een huis of de vestigingslocatie van bedrijven. Ook projectontwikkelaars en woningcorporaties houden zich niet bezig met klimaatadaptatie. Voor deze partijen spelen een aantrekkelijke stad met alle Overstromingsrisico in Nederland Het bacheloreindproject van Janneke Moorsbenodigde voorzieningen een grote rol en is de risicoperceptie laag. Met een verwachte schadekaart zou de risicoperceptie verhoogd kunnen worden. I&M hoeft hierdoor zelf minder maatregelen te nemen en dit leidt tot lagere kosten. De toekomstige schade kan worden gesimuleerd met behulp van de Damagescanner. Dit softwareprogramma kan met behulp van landgebruik, waterdiepte, schadefuncties en maximale schades de schade berekenen. Voor het landgebruik wordt gebruik gemaakt van de Ruimtescanner. Dit is een informatiesysteem dat mogelijke toekomstige ontwikkelingen in ruimtegebruik inzichtelijk maakt. Omdat de schade als gevolg van woningen een groot deel vertegenwoordigt, heb ik tijdens mijn bacheloreindproject geprobeerd deze schade zo gedetailleerd mogelijk te modelleren. Uiteindelijk vond ik water en ruimtelijke ordening zo interessant dat ik besloten heb om na TB de master Watermanagement te doen!