BSc met NL diploma

VWO Diploma

Moet je jouw profiel aanvullen met een of meerdere vakken (deficiënties)? Er zijn verschillende instellingen die cursussen verzorgen die hierop voorbereiden. Kijk hier voor meer informatie over deficiënties.

Let op:

Voor de oude vwo-profielen (t/m 2009) gelden andere eisen.  

Heb je een vwo-diploma behaald vóór de invoering van de profielen, dan geldt een aparte regeling. Heb je vragen over toelating met een vwo-diploma 'oude stijl'? Neem dan contact op met de het Contact Centre van de TU Delft. 

Heb je een Internationaal Baccalaureaat (IB), Europees Baccalaureaat (EB) of een Frans Baccalaureaat (FB) dan ben je in het bezit van een niet-Nederlandse vooropleiding en dien je de route te volgen van BSc – international diploma.
Houd rekening met de hiervoor geldende aanmelddeadlines.

Heb je een diploma behaald op een van de Antillen en wil je je na 1 april nog aanmelden, Neem dan contact op met de het Contact Centre van de TU Delft.


Hbo P

Na het behalen van je hbo propedeusediploma, kun je onder bepaalde voorwaarden starten met het eerste jaar van een TU Delft bachelor. Voordat je kunt worden ingeschreven moet je ervoor zorgen dat je wiskunde en eventueel ook natuurkunde, biologie en scheikunde op het vereiste vwo-niveau zijn. Dit noemen we deficiënties wegwerken.  

Je bent toelaatbaar onder de volgende voorwaarden: 

 1. Hbo-studenten met een vwo-diploma, zie de profieleisen vwo-diploma 
 2. Hbo-studenten met havo/mbo vooropleiding moeten voorafgaand aan de inschrijving deficiënties ten opzichte van het vwo-niveau weggewerkt hebben bij de volgende vakken: 
 • Wiskunde B of T, geldt voor alle bacheloropleidingen  
 • Natuurkunde, geldt voor alle bacheloropleidingen met uitzondering van Computer Science and Engineering en Technische Wiskunde  
 • Scheikunde, geldt alleen voor Applied Earth Sciences, Life Science & Technology, Molecular Science & Technology, Klinische Technologie, Nanobiology 
 • Biologie, geldt alleen voor Nanobiology en Klinische Technologie

Doe je mee aan een lotingstudie, dan dien je vóór 15 juli de deficiënties te hebben weggewerkt en aangeleverd te hebben bij de Student Administration. Voor meer informatie, zie de Numerus Fixus-informatie.

Voor de gestelde deadline van 15 juli is het voor de student mogelijk om uitstel  aan te vragen.  Dit uitstel kan tot uiterlijk 15 augustus  worden verleend. Je kunt dit uitstelverzoek indienen via Contactcentre-esa@tudelft.nl.

Een gewaarmerkte kopie* van de behaalde toets moet vóór 1 oktober in het bezit zijn van de Student Administration, Jaffalaan 9a, 2628 BX  Delft.


Deficiënties wegwerken

Onder deficiënties wordt verstaan datgene wat aan de vooropleiding ontbreekt maar verplicht wordt gesteld voor het afleggen van tentamens in de opleiding. Aankomende studenten kunnen deficiënt zijn in wiskunde, natuurkunde en voor enkele opleidingen ook in scheikunde en biologie.
Deficiënties moeten vóór 1 september van het jaar van de inschrijving, opgeheven worden. Een deficiëntie kan opgeheven worden door het behalen van een voldoende resultaat.

Doe je mee aan een lotingstudie, dan dien je vóór 15 juli de deficiënties te hebben weggewerkt en aangeleverd te hebben bij de Student Administration. Voor meer informatie, zie de Numerus Fixus-informatie.

Voor de gestelde deadline van 15 juli is het voor de student mogelijk om uitstel  aan te vragen.  Dit uitstel kan tot uiterlijk 15 augustus  worden verleend. Je kunt dit uitstelverzoek indienen via Contactcentre-esa@tudelft.nl.

Een gewaarmerkte kopie* van de behaalde toets moet vóór 1 oktober in het bezit zijn van de Student Administration, Jaffalaan 9a, 2628 BX  Delft.

Diverse instellingen verzorgen cursussen die hierop voorbereiden, zoals voortentamen, Boswell-Bèta, Korteweg-de Vries Institute for Mathematics en Wismon.
Neem ruim op tijd contact op met de instellingen voor meer informatie of om je in te schrijven voor een cursus.

* Een gewaarmerkte kopie van het diploma of getuigschrift is een kopie waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening of paraaf van de opleidingsinstelling staat. Je kunt een gewaarmerkt kopie laten maken door je eigen instelling. Ook bestaat de mogelijkheid om met het originele document een gewaarmerkt kopie te verkrijgen aan de balie van het Contact Centre.


Colloquium doctum

Het colloquium doctum is een bijzondere en strenge toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:

 • Op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
 • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.
 • Voldoende uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal. Dit is ook een vereiste bij Engelstalige opleidingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Contact Centre E&SA, onder vermelding van Colloquium Doctum, via contactcentre-esa@tudelft.nl.


Numerus Fixus

De afgelopen jaren is de belangstelling om bij de TU Delft te studeren enorm toegenomen. Natuurlijk zijn we daar blij mee, maar we willen er ook voor zorgen dat we de studenten goed onderwijs kunnen blijven geven en dat er voldoende plaats is in de onderwijsruimtes. Daarom hanteert de TU Delft een numerus fixus met selectie & plaatsing voor een aantal bacheloropleidingen. Hiervoor is extra tijd nodig en is de deadline om je in te schrijven voor de betreffende opleidingen vervroegd. 

Deadlines:

 • 15 januari: aanmelddeadline voor een opleiding met numerus fixus
 • 15 juli: Doorgeven diploma-uitslag (vwo gebeurt automatisch)
 • 15 juli: Doorgeven resultaten te behalen deficiënties (NL-diploma studenten)

De bacheloropleidingen Computer Science and Engineering, Industrieel Ontwerpen, Klinische Technologie, Bouwkunde, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en Nanobiology hanteren een numerus fixus met selectie & plaatsing. 

Meer informatie over de procedures van de opleidingen: 


Verplichte studiekeuzecheck

Bij de opleidingen Technische Natuurkunde, Technische Wiskunde en Electrical Engineering is deelname aan de studiekeuzecheck verplicht. Als je niet hebt deelgenomen, kan je inschrijving niet voltooid worden. Om deel te kunnen nemen moet je voor 1 mei inschrijven voor de opleiding. Meld je daarom voor 1 mei aan. Als je een niet-Nederlandse vooropleiding hebt, moet je je voor 1 april aanmelden.

Voor meer informatie over de verplichte studiekeuzecheck
Electrical Engineering
Technische Natuurkunde
Technische Wiskunde
Maritieme Techniek