Aardbevingen, woningmarkt en leefbaarheid

De aardbevingen in Groningen hebben grote invloed op het woonbeleving, de leefbaarheid en de door de bewoners gepercipieerde kwaliteit van de leefomgeving. De algemene vraag die centraal staat is hoe de aardbevingen invloed hebben op het functioneren van de woningmarkt.

Hoe ontwikkelt zich het woningkeuzegedrag van woonconsumenten, wat betekent dit voor de migratie, de verhuisgeneigdheid en de wens om het gebied te verlaten? Hoe ontwikkelt zich de waarde van woningen en andere gebouwen en in welke mate beïnvloeden de aardbevingen de verkoopbaarheid van het onroerend goed? Welke beleidsmaatregelen zijn denkbaar om de door de aardbevingen veroorzaakte verstoringen op te lossen en het wegtrekken van Groningse land tegen te gaan? Dit vraagt om een regionale visie, mogelijk leidend tot een provinciale omgevingsvisie, maar ook tot verschillende projectvormen waarin woningbouw, economie en infrastructuur integraal worden benaderd.

Wat kan de overheid doen om het vertrouwen in de Groningse woningmarkt terug te brengen?

"Sleutels zijn: mensen meer zekerheid bieden over de waardecompensatie van hun woning en investeren in leefbaarheid. We onderzoeken en ontwikkelen beleidsinstrumenten die vertrouwen in de woningmarkt terugbrengen en leefbaarheid vergroten."

- Prof. dr. P.J. Boelhouwer