Prof. dr.ir. Tim van der Hagen

Tim van der Hagen is voorzitter van het College van Bestuur en tevens rector magnificus van de TU Delft.

Visie

“De belangrijkste opdracht van de TU Delft is een bijdrage te leveren aan een betere samenleving. Onze grootste bijdrage bestaat natuurlijk uit de ingenieurs die bij ons afstuderen. Delftse studenten en alumni kenmerken zich vaak door een can-do mentaliteit; ze pakken uitdagingen gretig aan. Ik sta soms versteld van wat ze voor elkaar krijgen.

Daarnaast werken we steeds meer samen met andere instellingen, bedrijven en overheden om een betere samenleving te realiseren. Internationaal is zogeheten convergentie van wetenschapsgebieden een belangrijke ontwikkeling: het diep inhoudelijk verbinden van tot nu zelfstandige disciplines tot nieuwe wetenschapsgebieden. Met de Erasmus Universiteit, het Erasmus MC en anderen onderzoeken we wat dat voor ons betekent, bijvoorbeeld op het gebied van geneeskunde en zorg, waar technologie steeds meer onderdeel van wordt. Ook bij de samenwerking met bedrijven zie je dat de vorm van die samenwerking evalueert: de innovatie-keten wordt een innovatie-ecosysteem. Het is steeds minder zo dat de universiteit eerst iets ontwikkelt en bedrijven het daarna overnemen. Bij de university 4.0 zijn bedrijven meer aanwezig op de campus en zijn veel eerder betrokken bij het onderzoek. Denk aan QuTech, een publiek-private samenwerking tussen Microsoft en de TU Delft.  Dat vereist natuurlijk afspraken om de wetenschappelijke onafhankelijkheid te waarborgen. Daarnaast vind ik het belangrijk om ethische vragen bij innovatie op de agenda te zetten: niet alles wat mogelijk is, is wenselijk.”

Curriculum

Tim van der Hagen (1959) studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Eindhoven. Hij promoveerde in 1989 aan de TU Delft en bleef er na zijn promotie verbonden aan het Reactor Instituut Delft waar stralinggerelateerd onderzoek wordt gedaan naar energie, materialen en gezondheid. Tussen 2005 en 2012 was hij er directeur. In 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar Reactorfysica. Van september 2010 tot zijn benoeming als CvB–voorzitter in mei 2016, was hij decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft. Sinds 1 januari 2018 is hij tevens rector magnificus van de TU Delft.

Van der Hagen is voorzitter van de Taakgroep Innovatie van het Klimaatakkoord die begin 2019 de IKIA (Integrale kennis- en innovatieagenda voor klimaat en energie) heeft afgeleverd. Deze agenda beschrijft de benodigde kennis en innovatie voor de maatschappelijke opgave van het Klimaatakkoord. Het stelt kennisinstellingen, departementen en bedrijven in staat om de innovatieopgaven te vertalen naar hun eigen programmering.

In april 2019 was Van der Hagen betrokken bij de totstandkoming van de Klimaatvisie waarmee de TU Delft een wetenschappelijke onderbouwing wil bieden voor de discussie over klimaatplannen. In 2015 was hij een van de initiatiefnemers van het Delft Plan, de visie van de TU Delft op hoe Nederland een regierol kan nemen in de energiemarkt van Europa. Dat jaar was hij tevens medeauteur van het advies Rijk zonder CO2 – naar een duurzame energievoorziening in 2050 van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De Rli constateerde dat het Nederlandse klimaatbeleid tot dan niet had geleid tot een daling van de CO2-emissies van de energievoorziening. Daarom stelde de raad voor om de discussie over de energietransitie breder te voeren dan over specifieke bronnen en sectoren.

Hij is lid van de nationale Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI). Deze raad is door de overheid opgericht om de regering en het parlement te adviseren over het beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Hij was voorzitter van de AWTI-projectgroep die met de publicatie Oppakken en doorpakken de minister van EZ eind 2016 adviseerde meer in te zetten op innovatie in het energiebeleid

Hij is lid van het Hoofdbestuur van KIvI (het Koninklijk Instituut van Ingenieurs), bestuurslid van NERA (Netherlands Energy Research Alliance) en van GROW (Growth through Research, Development and Demonstration in Offshore Wind) en lid van de Raad van Commissarissen van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA). Daarnaast zetelt hij in het Algemeen Bestuur van 4TU.Federatie, de VSNU en de Stuurgroep Leiden-Delft-Erasmus Alliantie (LDE). 

Verder was hij van mei 2014 tot mei 2016 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Holland PTC (Holland Particle Therapy Centre), het eerste behandelingscentrum voor protonentherapie in Nederland, dat in Delft gebouwd wordt door de medische centra Erasmus MC  en LUMC, en de TU Delft. Vanaf 2019 zullen in HollandPTC 600 kankerpatiënten per jaar behandeld worden. Naast patiëntenzorg zal HollandPTC ook onderwijs verzorgen en ruimte bieden aan baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. 

In mei 2016 werd Van der Hagen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

In zijn vrije tijd speelt hij in een pop-coverband en bezoekt graag (jazz)concerten, theaters en musea. 

Rector Magnificus / Voorzitter CvB

Prof.dr.ir. Tim van der Hagen