Governance

De universitaire organisatie ondersteunt en beheert de kerntaken onderwijs, onderzoek en valorisatie vanuit een bepaalde sturingsfilosofie. Om goed bestuur te kunnen waarmaken dienen sturing, beheersing, toezicht, verantwoording en risicomanagement op orde te zijn.

Dit is een dynamisch proces vanwege de noodzaak tot continu aansluiting bij de veranderende omgeving. Binnen de TU Delft beheert en actualiseert het Bestuursbureau het B3-stelsel en ziet toe op de uitvoering van verbeterslagen daarbinnen. 

Organisatie TU Delft

Een organogram met beschrijvingen van de organisatieonderdelen van de TU Delft vindt u hier.

Besturingsconcept TU Delft

Het besturingsconcept betreft de wijze waarop de instelling de effectiviteit en resultaatgerichtheid waarborgt binnen de door de Wet gestelde regelgeving. Voor de TU Delft gelden hierbij een aantal uitgangspunten.

Strategische planning

Het bestuurlijk overleg tussen het College van Bestuur en de faculteiten vormt de kern binnen de Planning & Evaluatiecyclus. Aan de orde komen o.a. ambities, doelstellingen, strategie en beleid van de faculteit binnen het kader van de instellingsstrategie.

Medezeggenschap

Verschillende groepen uit de universitaire gemeenschap denken mee over bestuurlijke aangelegenheden.