Ondernemingsraad

Wat doet een ondernemingsraad?  

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit leden die elke drie jaar worden gekozen door en uit het personeel. De OR praat mee over beslissingen van het college van bestuur die direct of indirect de belangen van de medewerkers raken. Over veel besluiten vraagt het college van bestuur het advies van de OR, en in sommige gevallen moet om instemming van de OR worden gevraagd. De OR heeft een aantal commissies, waarin overleg plaatsvindt met de directies ter voorbereiding op het formele overleg met het college van bestuur. Op een aantal terreinen werkt de OR nauw samen met de Studentenraad. Naast de OR kent de universiteit voor ieder onderdeel (de acht faculteiten, onderzoeksinstituut QUtech en de Universiteitsdienst) een Onderdeelcommissie (OdC). Deze commissies praten mee, adviseren en stemmen al dan niet in over onderwerpen die het belang van de faculteit of dienst niet overschrijden. 

Alle medewerkers van de TU Delft ontvangen een keer per maand de OR-flits, waarin informatie te vinden is over de onderwerpen waar de OR zich mee bezig houdt.

De OR is te bereiken via OR@tudelft.nl

Speerpunten

De OR heeft voor de periode 2020-2023 een zestal speerpunten geformuleerd, waar we graag voortgang op willen boeken en die mee worden gewogen bij de standpuntbepaling van de OR.