Medezeggenschap en verkiezingen

Dit onderdeel bevat reglementen en andere documenten over de medezeggenschapsorganen: de studentenraad, de ondernemingsraad, de gezamenlijke vergadering van deze twee raden, alsmede het lokaal overleg.

Reglement voor de Studentenraad

Naast de samenstelling en zittingsduur, de verkiezingen en het overleg komen in het reglement voor de Studentenraad vooral de medezeggenschapsrechten van de (centrale) studentenraad en de facultaire studentenraad aan de orde: instemmingsrecht en adviesrecht.

In het kiesreglement voor de Studentenraad van TU Delft zijn bepalingen opgenomen omtrent de zittingsduur, de voorbereiding van de verkiezingen, het kiesrecht en de kandidaatstelling, de wijze van stemmen bij verkiezingen, de voorziening in tussentijdse vacatures en de bezwarenregeling. Ook is er een bijlage waarin gedragsregels van voor of tijdens de verkiezingen zijn opgenomen met als doel een richtlijn te bieden over de wijze waarop studenten en partijen gedurende de verkiezingen met elkaar dienen om te gaan.

Reglement Gezamenlijke Vergadering

In het reglement Gezamenlijke Vergadering zijn regels vastgesteld over de gezamenlijke vergadering van de ondernemingsraad en de studentenraad. In de diverse hoofdstukken komen de volgende onderwerpen aan bod: de samenstelling van de gezamenlijke vergadering, de besluitvorming, de overlegvergadering met en de informatieverstrekking door het College van Bestuur, de bevoegdheden (m.n. instemmingsrecht) en de geheimhoudingsplicht van de gezamenlijke vergadering.

Convenant Ondernemingsraad, Lokaal Overleg, CvB

Partijen geven een nadere afbakening van de bevoegdheden van de Ondernemingsraad en die van het Lokaal Overleg over rechtspositionele regelingen zoals opgenomen in de WOR, de WHW en de CAO-NU. Het uitgangspunt van dit Convenant Ondernemingsraad is dat het College van Bestuur steeds met beide organen overleg zal voeren over een dergelijke regeling, maar dat maar een der partijen het uiteindelijke instemmingrecht heeft.

Regeling compensatie en faciliteiten ondernemingsraad TU Delft

In de artikelen 17 en 18 van de Wet op de Ondernemersraden (WOR) is vastgesteld welke faciliteiten en voorzieningen de ondernemer aan de ondernemingsraad en zijn leden beschikbaar dient te stellen. In de regeling compensatie en faciliteiten ondernemingsraad TU Delft wordt verdere en concrete invulling gegeven aan deze wettelijke vereisten.