Onderzoek en valorisatie

In dit onderdeel zijn diverse regelingen opgenomen die betrekking hebben op onderzoek en valorisatie binnen de TU Delft.

Promotiereglement

Het Promotiereglement is vastgesteld door het College voor Promoties (CvP) en bevat de kernbepalingen van de rechten en plichten van de bij de uitvoering betrokken personen en instanties: promovendus, promotor, promotiecommissie en CvP. Dit reglement waarborgt de kwaliteit van het promotietraject, de Doctoral Education, het proefschrift, de verdediging en aldus  het behalen van de graad Doctor. Ook komt de rechtsbescherming in geval van een geschil aan bod. Voor meer informatie over promoveren wordt verwezen naar de website van de Graduate School.

In het Uitvoeringsbesluit Promotiereglement staan meer gedetailleerde bepalingen ter uitvoering van het promotiereglement, onder meer over de eisen waaraan het proefschrift moet voldoen en de gang van zaken tijdens de promotiezitting.

Regeling Mensproeven TU Delft

Het aantal mensproeven op de TU Delft is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en dat legt een verantwoordelijkheid bij de instelling en onderzoekers voor betrouwbaar en integer onderzoek, met een aanvaardbaar risico voor de proefpersonen in verhouding tot het belang van het onderzoek. De Regeling Mensproeven beoogt de lichamelijke en geestelijke integriteit van proefpersonen bij mensproeven te beschermen en om de ethische aanvaardbaarheid van dergelijk onderzoek te toetsen.

Een zelfstandige Commissie Mensproeven (HREC) met een zelfstandige toets zijn de kernpunten van de regeling. Voorheen was dit geregeld als onderdeel van de Regeling en de Commissie wetenschappelijke integriteit.

Regeling technostarters TU Delft

Door het ministerie van Economische Zaken is een subsidie toegekend aan de TU Delft voor het project ‘Technosprint’. Een van de onderdelen waarvoor de subsidie is verleend is het verstrekken van faciliteiten aan technostarters. Het gaat hierbij om drie soorten faciliteiten, te weten: algemene begeleiding en verlening van interne universitaire voorzieningen zoals gebruik van ICT en laboratoria, huisvesting in het bedrijfsverzamelgebouw en het verstrekken van een lening. In de regeling Technostarters TU Delft worden regels gesteld voor de besluitvorming binnen de TU Delft met betrekking tot het verlenen van deze faciliteiten. De regeling bevat ook een artikelsgewijze toelichting.

Regeling vergoeding uitvinding en software TU Delft

TU Delft hecht belang aan het ontwikkelen en valoriseren van kennis, knowhow en resultaten van onderzoek alsmede aan het op verantwoorde wijze exploiteren hiervan. In dit kader zijn in de regeling vergoeding uitvinding en software TU Delft nadere regels vastgesteld omtrent een billijke vergoeding voor met name uitvinders bij inkomsten gebaseerd op uitvindingen en octrooien en voor ontwerpers van software voor inkomsten die hier uit voortkomen.

Reglement Engineering Doctorate TU Delft

De EngD-opleiding is een tweejarige postmaster opleiding tot technologisch ontwerper, passend binnen de derde cyclus van het technisch wetenschappelijk onderwijs. EngD is een afkorting voor Engineering Doctorate. Tot 1 september 2022 was de naam van de opleiding en het reglement: Professional Doctorate in Engineering (PDEng). De naamswijziging was nodig om het onderscheid aan te geven met de nieuwe Professional Doctorate (PD) graad, die door het HBO vanaf september 2022 aangeboden wordt.
Onderdeel van deze opleiding is een ontwerpopdracht. Dit centrale reglement vormt het juridische kader voor de decentrale uitwerking per EngD-programma. Het reglement is vooral gebaseerd op hetgeen hierover vanuit de CCTO (de Nederlandse Certificatie Commissie voor opleidingen tot Technologisch Ontwerper) is bepaald en op de binnen 4TU Stan Ackermans Institute gemaakte afspraken.