Rechtsbescherming

Dit onderdeel bevat regelingen over bezwaren en klachten voor studenten en in sommige gevallen ook voor derden. De WHW schrijft een toegankelijke faciliteit voor, ook wel loket genoemd, waar een student een klacht, bezwaar of beroep kan indienen.

Reglement Commissie voor bezwaarschriften studenten en overige zaken TU Delft

De WHW schrijft een geschillenadviescommissie voor die bezwaren van studenten en overige zaken behandelt (niet zijnde beroepen bij het CBE, waarvoor een apart reglement is opgesteld). Dit is een commissie overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht ofwel een commissie voor bezwaarschriften. In het reglement Commissie voor bezwaarschriften studenten en overige zaken TU Delft worden de organisatorische aspecten van deze commissie geregeld, zoals de samenstelling, benoeming, ondersteuning en vergoeding. Daarnaast bevat de regeling procedurele bepalingen in aanvulling op de procedure zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht. Het reglement is ook opgenomen als bijlage 4 bij het BBR.
Derden volgen voor overige zaken (zoals Wob) dezelfde bezwaarprocedure.

Reglement College van Beroep voor de Examens

Op grond van artikel 7.62 Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) dient het College van Beroep voor de Examens (CBE) een reglement van orde op te stellen. In het reglementenoverzicht zijn regels gesteld over de organisatorische aspecten van deze commissie, zoals de samenstelling, benoeming, ondersteuning en vergoeding. Daarnaast bevat het reglement een procedurele bepaling over de minnelijke schikking. Voor het overige gelden de procedurele bepalingen beschreven in de Algemene wet bestuursrecht en de WHW.

Regeling klachten studenten TU Delft

De regeling klachten studenten TU Delft voorziet in de mogelijkheid voor studenten om een klacht in te dienen bij het College van Bestuur, over de wijze waarop een bestuursorgaan of een persoon van de TU Delft zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem/haar of een ander heeft gedragen. De WHW schrijft een ‘klachtenloket’ voor. In aanvulling daarop heeft de TU Delft een Studentenombudsman, waar een klacht (verder) kan worden behandeld. De regeling bevat vooral organisatorische aspecten, de procedure van klachtbehandeling staat beschreven in de Awb. De regeling is ook opgenomen als bijlage 4 bij het BBR.

Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit TU Delft

Binnen de TU Delft rust op alle betrokkenen bij het onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit, waarbij de algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen dienen te worden nageleefd. Een van de middelen ter toetsing van de wetenschappelijke integriteit is het recht om te klagen indien (het vermoeden bestaat dat) medewerkers van de universiteit de wetenschappelijke integriteit schenden. In de klachtenregeling wetenschappelijke integriteit TU Delft 2020 zijn regels ter verwezenlijking van dit klachtrecht opgenomen. Voorzien is in de instelling van een vertrouwenspersoon en de Commissie wetenschappelijke integriteit (CWI) die de klachten onderzoekt en daarover advies uitbrengt aan het CvB. De regeling is aangepast naar aanleiding van de nieuw opgestelde Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit van 2018. In de regeling wordt naar deze code verwezen voor de daarin opgenomen schendingen van de wetenschappelijke integriteit. De regeling is gebaseerd op het landelijk model, afgestemd binnen de VSNU. Op de website van de VSNU is de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018 te vinden alsmede de uitspraken die landelijk na advies van een CWI zijn gedaan.

Regeling klachten ongewenst gedrag TU Delft

De regeling geeft een persoon, die in de werk- of studiesituatie wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag van een werknemer of student, het recht zich te wenden tot een vertrouwenspersoon of een klacht daarover in te dienen bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. De regeling klachten ongewenst gedrag TU Delft beschrijft de procedure die daarvoor bewandeld moet worden.

Regeling melding onregelmatigheden TU Delft of Klokkenluidersregeling

De TU Delft acht het wenselijk om in het kader van goed bestuur en een integere organisatie een regeling te hebben, waarbij een ieder op een beschermde wijze onregelmatigheden kan melden. In de Klokkenluidersregeling wordt de procedure uiteen gezet op basis waarvan een melding van een onregelmatigheid of misstand dient te verlopen. Allereerst dient dit intern te gebeuren, bij de leidinggevende, maar ook kan de contactpersoon klokkenluiders worden benaderd (deze contactpersoon is door het CvB onder de noemer vertrouwenspersoon bestuurlijke integriteit benoemd). De ultieme stap die kan worden gezet is melding bij het externe meldpunt, waarvoor de TU Delft aansluiting heeft gezocht bij de Commissie klokkenluiders gemeentelijke overheid (VNG). De klokkenluidersregeling is het sluitstuk van het integriteitsbeleid van de TU Delft.