Integriteit

Rekening houden met elkaar en met de waarden van anderen, respect hebben voor andermans eigendommen, het zijn dingen die we meestal automatisch doen. Dat we de belangen van de TU Delft behartigen in ons werk en dat we integer omgaan met gemeenschapsgeld, is ook niet iets dat veel toelichting nodig heeft.

TU Delft Gedragscode

De TU Delft Gedragscode is er om medewerkers, studenten en gasten te helpen om in een complexe situatie te handelen volgens de waarden die we belangrijk vinden. Hoe reageer je bijvoorbeeld als je gedrag ziet dat je niet door de beugel vindt kunnen? In de code wordt onder andere gedefinieerd wat we bedoelen met onze kernwaarden: diversiteit (“diversity”), integriteit (“integrity”), respect (“respect”), betrokkenheid (“engagement”), moed (“courage”) en vertrouwen (“trust”) – in het Engels vervat in het acroniem ‘DIRECT’. De code bevat ook de TU Delft Integriteitsverklaring, met daarin de gedragsregels waarvan verwacht wordt dat iedereen zich eraan houdt. Ook is uitgewerkt wat de verantwoordelijkheden van medewerkers, studenten, gasten en van de TU Delft als organisatie zijn.

TU Delft Routekaarten Integriteit

De Routekaart Integriteit voor medewerkers en de Routekaart Integriteit voor studenten schetsen de diverse paden die beschikbaar zijn om hulp te krijgen met betrekking tot integriteitskwesties. Deze twee interim routekaarten hebben de voormalige Routekaart Integriteit, die niet meer up-to-date was, vervangen. Het Integrity Office zal, samen met alle betrokkenen, in de loop van 2024 een nieuwe visuele gids ontwikkelen. Als je vragen over of feedback op de interim Routekaart Integriteit voor studenten en/of medewerkers hebt, of suggesties voor de toekomstige visuele gids, horen we dat graag via integrity@tudelft.nl, of laat je reactie hier achter. 

TU Delft Vision on Integrity 2018-2024

Hoe gaan we om met onze verantwoordelijkheden naar elkaar en de maatschappij? Het is belangrijk om daar regelmatig met elkaar bij stil te staan én waar nodig tot actie over te gaan. Reden voor het College van Bestuur van de TU Delft om de “Vision on Integrity 2018-2024” vast te stellen. In de visie is rekening gehouden met de naleving van zorgplichten zoals die zijn beschreven in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, die per 1 oktober 2018 in werking is getreden.

TU Delft Integrity Office

De TU Delft streeft ernaar om zowel een toonaangevende universiteit en als een prettige werkomgeving te zijn. De basis daarvan wordt gevormd door onze kernwaarden: diversiteit, integriteit, respect, betrokkenheid, moed en vertrouwen (in het Engels vervat in het acroniem ‘DIRECT’). De coördinatie van het beleid en alle activiteiten op het gebied van integriteit is belegd bij het Integrity Office. Of je nu medewerker, student of gast bent, je kunt bij het Integrity Office terecht met vragen omtrent integriteit, en omtrent wat te doen als je een specifieke vraag of klacht hebt. We horen ook graag wat jouw ideeën zijn omtrent integriteit, integriteitsbeleid en wat we beter kunnen doen bij de TU Delft.

Je kunt contact met ons opnemen via integrity@tudelft.nl, of specifiek contact opnemen met:

TU Delft Integrity Board

Het College van Bestuur wordt sinds 2018 geadviseerd door de TU Delft Integrity Board (IB). De voorzitter van de IB vervult tevens de rol van TU Delft Integrity Officer. De IB vervult een klankbordrol voor het College van Bestuur, en agendeert vraagstukken omtrent integriteit (gevraagd en ongevraagd advies). Daarom is er bewust voor gekozen om een breed scala aan perspectieven in de IB te borgen, zoals dat van een student, een promovendus, een management assistent, een vertrouwenspersoon en een hoogleraar. Vanwege de raakvlakken met de thema’s ‘diversiteit & inclusie’ neemt ook de Chief Diversity Officer zitting in de IB.

De Integrity Board is momenteel als volgt samengesteld: