TU Delft Gedragscode

De TU Delft Gedragscode is er om medewerkers, studenten en gasten te helpen om in een complexe situatie te handelen volgens de waarden die we belangrijk vinden. Hoe reageer je bijvoorbeeld als je gedrag ziet dat je niet door de beugel vindt kunnen? In de code wordt onder andere gedefinieerd wat we bedoelen met onze kernwaarden: diversiteit (“diversity”), integriteit (“integrity”), respect (“respect”), betrokkenheid (“engagement”), moed (“courage”) en vertrouwen (“trust”) – in het Engels vervat in het acroniem ‘DIRECT’. De code bevat ook de TU Delft Integriteitsverklaring, met daarin de gedragsregels waarvan verwacht wordt dat iedereen zich eraan houdt. Ook is uitgewerkt wat de verantwoordelijkheden van medewerkers, studenten, gasten en van de TU Delft als organisatie zijn.

De TU Delft wil haar idealen, waarden, uitgangspunten en verantwoordelijkheden duidelijk en expliciet uitdragen. De TU Delft Gedragscode is bedoeld om onze ambities zodanig ondubbelzinnig uiteen te zetten dat zij als inspiratiebron en richtsnoer kan dienen voor iedereen die deel uitmaakt van de TU Delft-gemeenschap. Ook kan iedereen die samenwerkt met medewerkers en studenten van de TU Delft, of die op het punt staat bij de universiteit in dienst te treden of te gaan studeren, zo een goed beeld krijgen van de uitgangspunten van de TU Delft. De TU Delft is ook gebonden aan een aantal andere gedragscodes, zoals de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, de Gedragscode internationale student hoger onderwijs en de Code Goed Bestuur. De TU Delft Gedragscode vormt daarop een aanvulling.

Een levend document

De Gedragscode is uitdrukkelijk bedoeld als een ‘levend document’, dat behulpzaam is bij alledaagse dilemma’s. Deze Gedragscode is de opvolger van de TU Delft Code of Ethics. Die stamde uit 2012 en was toe aan een update, onder andere vanwege de nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit en de vaststelling van het Strategisch Kader 2018-2024. Het College van Bestuur heeft naar aanleiding van de TU Delft Vision on Integrity 2018-2024 een breed samengestelde werkgroep onder leiding van prof.dr. Sabine Roeser (TU Delft Integrity Officer) de opdracht gegeven de code te herzien. Een conceptversie van de Gedragscode stond in de periode juni-september 2019 open voor consultatie voor alle studenten en medewerkers.