Wetenschappelijke Integriteit

De TU Delft gaat uit van gedeelde verantwoordelijkheid voor wetenschappelijke integriteit. Alle medewerkers die binnen de organisatie betrokken zijn bij onderzoek, onderwijs en impact hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar de universiteit heeft ook zorgplichten. Zij volgt hiermee de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, die op 1 oktober 2018 in werking is getreden.

De TU Delft heeft twee vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit: vertrouwelijke gesprekspartners voor medewerkers, studenten of gasten van de TU Delft die zich geconfronteerd zien met zaken die de wetenschappelijke integriteit raken en daarover van gedachten willen wisselen.

Ook kent de TU Delft een eigen Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit, die onder meer voorziet in een zorgvuldige en eerlijke procedure voor de behandeling van klachten omtrent wetenschappelijke integriteit en de daarop volgende besluitvorming.

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit TU Delft behandelt klachten over een vermoede inbreuk op de wetenschappelijke integriteit, begaan door een medewerker van de TU Delft, dan wel gepleegd door een andere persoon betrokken bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op de universiteit.

Regeling mensproeven

De Regeling Mensproeven beschermt de lichamelijke en geestelijke integriteit van proefpersonen bij mensproeven. Het universitaire Human Research Ethics Committee beoordeelt al het voorgenomen onderzoek met menselijke subjecten, om de ethische aanvaardbaarheid van dergelijk onderzoek te toetsen.

Code Openheid Dierproeven

Bij dierproeven is de Wet op de Dierproeven (WOD) van toepassing. De WOD beoogt het aantal dierproeven en het leed voor dieren daarbij zo beperkt mogelijk te houden. De TU Delft heeft een instellingsvergunning WOD. Per project moet een onderzoeker, via de interne instantie voor dierenwelzijn (IVD) en een Dierexperimentencommissie (DEC), toestemming krijgen van de Centrale Commissie voor Dierproeven (CCD) voor het verrichten van dierproeven. Hiervoor kan contact worden opgenomen met: IVD@TUDelft.nl.

Met de Code Openheid Dierproeven geven VSNU, NFU en KNAW invulling aan de breed onderschreven opvatting dat openheid over wetenschappelijk onderzoek met dieren wenselijk en noodzakelijk is.