Interactie Onderzoek-Onderwijs-Valorisatie

De TU Delft hanteert als hoofdprincipe de verwevenheid van onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Essentieel voor wetenschappelijk onderwijs is dat de nieuwste inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek worden overgedragen aan nieuwe generaties studenten. Vaak gebeurt dat het meest direct in de masterfase en - uiteraard – in de PhD-fase van de studie. Vooral in deze laatste fase is de verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs het grootst en meest natuurlijk. 

Het is van zeer groot belang dat affiniteit wordt gekweekt met wetenschappelijk onderzoek en methodologie, ook in de bachelorfase van de studie. Het zo vroeg mogelijk in de studie kennismaken met wetenschappelijk onderzoek is een pijler van de academische vorming.

Omgekeerd staat onderwijs (vooral via studenten) met onderzoek (via de docent) in wisselwerking. De creatieve bijdrage en feedback van studenten is stimulerend voor het formuleren en exploreren van onverwachte onderzoeksvragen. Het is belangrijk dat in onderwijssituaties er een creatieve wetenschappelijke vonk kan overspringen van student naar docent en omgekeerd.

De wisselwerking van onderzoek en onderwijs met valorisatie is niet nieuw. Het opleiden van ingenieurs is op zich al een belangrijk valorisatieproduct. Vooral voor technisch-wetenschappelijk onderwijs kan het in het huidige tijdsgewricht voor toekomstige ingenieurs een belangrijk leerdoel zijn om zich via speciale onderwijsmodules voor te bereiden op ondernemerschap.

De wisselwerking onderzoek-valorisatie is het sterkst ontwikkeld. De meeste vormen van valorisatie – van het opzetten van nieuwe en innovatieve bedrijven tot het verwerven van octrooien en patenten en het aangaan van partnerships vanuit de universiteit met bedrijven en overheden – loopt veelal via resultaten van onderzoek.

Voor de TU Delft is het stimuleren, organiseren en inbedden van de interactie tussen onderwijs, onderzoek en valorisatie – de kennisdriehoek - essentieel als academisch instituut

/* */