Zeven thema's

Het D&I Office zal zich focussen op zeven thema’s. Die thema’s kunnen in de loop van de tijd veranderen en zijn bedoeld om de academische gemeenschap van de TU Delft levendig en inclusief te houden.

De zeven thema’s zijn:

 1. Gendergelijkheid 
  Aandacht voor specifieke barrières die worden ervaren door vrouwen in de academische wereld en ondersteuning voor het loopbaantraject van vrouwelijke wetenschappers, onderzoekers en professionals, zowel onder medewerkers als studenten. Specifieke focus op de uitdagingen waarmee vrouwen in de exacte wetenschappen worden geconfronteerd.
 2. Gendered Research & Innovation (GRI) 
  De Europese Commissie heeft het belang benadrukt van de integratie van de analyse van gender/geslacht (‘gender mainstreaming’) bij onderzoek en innovatie. De op EU-niveau gekozen benadering kan dienstdoen als inspirerend model voor nationale en lokale benaderingen en dient daarom te worden voortgezet en versterkt.
 3. Studie- en werksucces en representatie  
  Zorgen voor beter contact met ondervertegenwoordigde TU Delft-studenten en medewerkers die tot een minderheid behoren. Aandacht voor tekortkomingen met betrekking tot de ontwikkeling van medewerkers en studieprestaties, waaronder onderwijsniveau en tevredenheid over studiesucces. Dit behelst het studietraject van afstuderen naar promotie en de aanloop naar een functie binnen de faculteit. Het monitoren en aandacht hebben voor de geestelijke gezondheid en problemen op het gebied van welzijn van studenten en medewerkers dienen onderdeel te zijn van deze aanpak. Het opzetten en in stand houden van een werk- en leeromgeving die intercultureel inclusief is, die studenten, medewerkers en ouders ondersteunt en authenticiteit stimuleert met respect voor ieders waardigheid. Het hebben van een bottom-up en top-down beleid en aanpak zijn van cruciaal belang voor het bevorderen van inclusiviteit en gemeenschapsvorming, met inbegrip van verschillen in geslacht, etniciteit, seksuele geaardheid, genderidentiteit, fysieke vermogens, leeftijd, talenkennis, sociaaleconomische status, godsdienst en denkwijzen.
 4. Institutionele ondersteuning & welzijn van studenten en medewerkers 
  Leidinggevenden binnen de universiteit moeten aandacht besteden aan geestelijke gezondheidsproblemen van studenten en medewerkers door een kader voor leidinggevenden binnen de universiteit op te zetten dat is gericht op de inbedding van geestelijke gezondheid en welzijn in alle activiteiten binnen de universiteit. Hieronder vallen onder andere adequate training voor institutionele ondersteunende rollen, zoals vertrouwenspersonen, psychologen en studieadviseurs. Daarbij komt het vooral aan op trainingsmogelijkheden gericht op geestelijke verzorging en welzijnsbegeleiding voor een diverse populatie aan studenten en medewerkers, naast observatie van onderwijspraktijken en de werklast die met de prestatienormen voor bepaalde hoofdvakken samenhangt, met als doel problemen te identificeren.
 5. Verdere professionalisering van de werving wat betreft diversiteit en inclusie 
  Identificatie van de kansen en belemmeringen met betrekking tot werving, loopbaan en management van een divers personeelsbestand en meer diversiteit in hogere functies binnen de organisatie van de TU Delft.
 6. Religie en spiritualiteit 
  De TU Delft is trots op haar levendige en diverse multiculturele gemeenschap en erkent de belangrijke rol die geloof, overtuiging en spiritualiteit in het leven van veel mensen spelen.
 7. Ondersteunende dienstverlening voor medewerkers en studenten met een beperking 
  Opstellen van een helder en transparant langetermijnplan ter vergemakkelijking van de werving en begeleiding van docenten en het aantrekken en begeleiden van studenten met een beperking. Hieronder vallen ook assistentie en ondersteuning tijdens de gehele cyclus van werknemerschap en studie. In het plan wordt een proces beschreven om functies/taken/ervaringen geschikt te maken en af te stemmen, hoe de ondersteuning van functies wordt ingevuld en op welke financiële middelen aanspraak kan worden gemaakt.