Gedragscodes en Regelingen

Het integriteitsbeleid van de TU Delft kent naast de Code of Ethics een aantal regelingen die betrekking hebben op de manier waarop wij met elkaar omgaan en hoe wij in bepaalde situaties zouden kunnen handelen. Wij volgen hierbij onder andere de universitaire gedragscodes die door de VSNU in samenwerking met de Nederlandse universiteiten zijn opgesteld.

De voornaamste regelingen bij TU  Delft zijn:

Regeling klachten ongewenst gedrag TU Delft

Voor situaties waarin er sprake is ongewenst gedrag, zoals bij (seksuele) intimidatie, pesten, agressie of (arbeids-)conflicten heeft TU Delft de Regeling klachten ongewenst gedrag. Bij vermeend ongewenst gedrag kan een werknemer, student of derde een klacht indienen die wordt voorgelegd aan een klachtencommissie die het College van Bestuur adviseert. Het College van Bestuur kan de overtreder een disciplinaire maatregel opleggen. Voor hulp, advies of opvang op dit gebied kan men terecht bij een van de vertrouwenspersonen van de TU Delft. 

Klokkenluidersregeling

TU Delft kent de Regeling melding onregelmatigheden die een medewerker kan gebruiken om gedrag van de organisatie, een organisatieonderdeel of van een persoon aan de kaak te stellen als andere maatregelen niet toereikend blijken te zijn. 

Wetenschappelijke Integriteit

De TU Delft hecht als publiek gefinancierde organisatie veel waarde aan integriteit en ethische aspecten van het professioneel handelen van al haar medewerkers en studenten. Om de kwaliteit en onafhankelijkheid van het integriteitsbeleid te waarborgen is een commissie ingesteld die het College van Bestuur adviseert, volgt TU Delft de richtlijnen zoals deze zijn beschreven in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018) en kent TU Delft een eigen Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit. Deze voorziet onder meer in een klachtprocedure voor situaties op het gebied van schending van de wetenschappelijke integriteit die zich kunnen voordoen binnen de organisatie.

Code Goed Bestuur VSNU

De VSNU Code Goed Bestuur die is opgesteld en ondertekend door alle Nederlandse universiteiten, vormt binnen TU Delft mede een kader voor transparantie van en verantwoording over het bestuur van de universiteiten. Meer inhoudelijke informatie over de naleving van de code is te vinden via de volgende links: