Organisatorische integriteit

Ombudsfunctionaris Personeel

De TU Delft heeft een Ombudsfunctionaris die medewerkers of groepen medewerkers kan helpen bij vragen, dilemma’s of conflicten op de werkvloer. De Ombudsfunctionaris functioneert als bemiddelaar en is onafhankelijk en onpartijdig. Meer informatie en contactgegevens zijn voor medewerkers van de TU Delft beschikbaar op de medewerkersportal

Klokkenluidersregeling

TU Delft kent de Regeling melding onregelmatigheden die een medewerker kan gebruiken om gedrag van de organisatie, een organisatieonderdeel of van een persoon aan de kaak te stellen als andere maatregelen niet toereikend blijken te zijn. De medewerker kan hiervoor in eerste instantie terecht bij zijn of haar leidinggevende. De leidinggevende stelt vervolgens het College van Bestuur op de hoogte dat een onderzoek laat uitvoeren naar de melding. De identiteit van de betrokken werknemer wordt alleen met zijn of haar toestemming bekend gemaakt.

Vertrouwenspersoon voor klokkenluiders

Het College van Bestuur heeft ook een vertrouwenspersoon voor klokkenluiders benoemd. Als een personeelslid het niet nodig acht om de zaak aan de leidinggevende te melden, of in ieder geval niet in dit stadium, kan hij of zij de vermoedelijke onregelmatigheid bespreken met de vertrouwenspersoon voor klokkenluiders om zijn of haar advies in te winnen. Als het personeelslid vervolgens beslist om de onregelmatigheid te melden, kan hij of zij dit doen via de supervisor of de vertrouwenspersoon voor klokkenluiders.

Externe commissie klokkenluiders

Zoals vermeld in artikel 7 van de Regeling melding onregelmatigheden heeft de TU Delft ook een extern meldpunt. Een klager kan onder andere bij het externe meldpunt terecht indien de klager het niet eens is met het door het College van Bestuur ingenomen standpunt, de klager geen reactie heeft ontvangen binnen de gestelde termijn of de klager van mening is dat zwaarwegende belangen de toepassing van de interne procedure in de weg staan. Als extern meldpunt fungeert het Huis voor Klokkenluiders