TU Delft Vision on Integrity 2018-2024

Hoe gaan we om met onze verantwoordelijkheden naar elkaar en de maatschappij? Het is belangrijk om daar regelmatig met elkaar bij stil te staan én waar nodig tot actie over te gaan. Reden voor het College van Bestuur van de TU Delft om de “Vision on Integrity 2018-2024” vast te stellen. Deze visie bouwt voort op het bestaande integriteitsbeleid en het Strategisch Kader 2018-2024. In de visie rekening gehouden met de naleving van zorgplichten zoals die zijn beschreven in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, die per 1 oktober 2018 in werking is getreden.

Totstandkoming

Op basis van een breed scala aan gesprekken binnen de TU Delft is door een speciaal daarvoor benoemde Commissie Herijking Integriteitsbeleid een conceptversie van de visie geschreven. Die is besproken tijdens een werkconferentie op 4 juli 2018, waarvoor alle leden van de TU Delft-gemeenschap (academisch en ondersteunend personeel, en studenten) waren uitgenodigd. Op basis van feedback die de commissie daar en in de brede consultatie heeft ontvangen, is de visie afgerond.

Inhoud

De visie omvat een set principes die voor iedereen binnen de TU Delft gelden, een voorstel voor een vernieuwde infrastructuur voor bestaande en nieuwe initiatieven rond integriteit en vier werkagenda’s. Die werkagenda’s bevatten een breed scala aan plannen voor o.a. het vergroten van de awareness onder medewerkers en studenten. Een van de eerste resultaten is de nieuwe TU Delft Gedragscode.

Integrity Board

Het CvB heeft een academische stuurgroep (‘Board of the TU Delft Integrity Office’, kortweg ‘Integrity Board’), bestaande uit wetenschappers van verschillende faculteiten, gevraagd de uitwerking en implementatie van de werkagenda’s te monitoren. De stuurgroepleden zijn:

  • Prof.dr. Sabine Roeser (TBM, voorzitter en als zodanig Integrity Officer);
  • Prof.dr.ir. Rinze Benedictus (LR, tevens Diversity Officer);
  • Prof.dr. Jenny Dankelman (3mE);
  • Prof.dr.ir. Marja Elsinga (BK);
  • Prof.dr.ir. Merle de Kreuk (CiTG);
  • Prof.dr.ir. Pavol Bauer (EWI).

Dr. Lotte Melenhorst treedt vanuit de directie Strategic Development op als secretaris.

Contact
Heb je een vraag aan de Integrity Board? Of wil je door de Integrity Board op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen en uitnodigingen ontvangen voor toekomstige evenementen? Stuur dan een mailtje naar integrity@tudelft.nl