Commissie wetenschappelijke integriteit

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) TU Delft behandelt klachten over een vermoede inbreuk op de wetenschappelijke integriteit, begaan door een medewerker van de TU Delft, dan wel gepleegd door een andere persoon betrokken bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op de universiteit. De procedure is beschreven in de Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit TU Delft.

De CWI heeft naast haar taak als klachteninstantie ook een meer algemene taak op het gebied van ethiek en wetenschappelijke integriteit, en fungeert hierdoor ook als adviescommissie aan het College van Bestuur over ethische aspecten, zoals bedoeld in artikel 1.7 WHW.

De advisering over een klacht vindt plaats door drie leden, waaronder de voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter. Indien de klacht betrekking heeft op onderwijsaangelegenheden, wordt een student-lid aan de behandelende commissie toegevoegd.

In de Commissie wetenschappelijke integriteit zitten de volgende leden:

Prof.dr. M.J. van den Hoven, voorzitter (TBM)
Prof.dr. C.M. Jonker (EWI)
Prof.dr. M. van Ham (BK)
Prof.dr.ir. E.C. Slob (CiTG)
Prof. dr. ir. J.M.L. van Engelen (IO)

Secretariaat

Een klacht kan worden aangemeld bij het secretariaat van de commissie, ressorterend onder de afdeling Legal Affairs, bij voorkeur schriftelijk t.a.v. Secretaris CWI of via jz@tudelft.nl. Dit geldt ook voor overige contact met de CWI.

De secretaris is mr. J.J. Nuijten.