Kernwaarden

Respect, integriteit, expertise, betrokkenheid, transparantie en vermijden van belangenverstrengeling zijn de kernwaarden die leidend zijn voor iedereen die aan de TU Delft is verbonden.  

De modus operandi aan de TU Delft is vertrouwen. Vertrouwen houdt in dat alle leden van onze gemeenschap zich houden aan de kernwaarden, hierdoor gemotiveerd worden en zich verantwoordelijk voelen voor deze waarden. Iedereen die aan de TU Delft is verbonden zorgt ervoor maatschappelijk verantwoord te opereren en zich bewust te zijn van de waarde en invloed van technologie op de samenleving.

Alle medewerkers, studenten en gasten zijn open over hun verschillende rollen en de invulling daarvan. De TU Delft opereert vaak op het snijvlak van publiek-privaat. Het vermijden van belangenverstrengeling is hierbij het richtsnoer. De TU Delft is een lerende organisatie die een cultuur kent waar het leren van goede ervaringen elders en van “wat niet goed is gegaan” gemeengoed is.

Respect

TU Delft staat voor waardering van ieders individuele kwaliteiten. Vrijheid om te excelleren staat centraal, zowel wetenschappelijk als in faciliterende functies. Er is nooit plaats voor welke vorm van discriminatie of andere opzettelijke benadeling van anderen of van benadeling van de TU Delft als instituut.

Integriteit

TU Delft staat voor eerlijke, open denkende en handelende medewerkers en studenten voor wie het maatschappelijke en wetenschappelijke belang aantoonbaar boven het individuele of private belang uitgaat. Medewerkers en studenten gaan kritisch en constructief met elkaar om en spreken elkaar aan op hun gedrag.

Expertise

TU Delft staat voor hoogstaande professioneel handelende medewerkers. Vrijheid om te excelleren staat centraal, zowel wetenschappelijk als in faciliterende functies. De TU Delft verwacht dat al haar medewerkers uitstekend geïnformeerd zijn op hun vakgebied en functie. Zij willen vooraan staan in kennisontwikkeling, streven grensverleggend onderzoek na, geven inspirerend onderwijs en ondersteunen elkaar optimaal. Hierbij wordt uitgegaan van het belang van de TU Delft als geheel.

Betrokkenheid

TU Delft staat voor medewerkers en studenten die actief betrokken zijn bij ontwikkelingen in de samenleving en binnen de universiteit. De maatschappelijke verantwoordelijkheid waar de TU Delft als instituut voor staat – bijdragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen die de komende decennia op ons afkomen - krijgt in haar onderwijsprogramma’s, onderzoek, ontwerpen, studentenprojecten en binnen de activiteiten van de faciliterende staf concreet vorm.

Transparantie

TU Delft staat voor een omgeving waar medewerkers, studenten en gasten open met elkaar communiceren. Deze openheid zorgt ervoor dat het onderwijs, onderzoek en valorisatie evenals de bestuurlijke en besluitvormingsprocessen op alle niveaus van de universiteit verifieerbaar zijn.

Deze kernwaarden zijn verbindend voor de wijze waarop wij willen werken en waarop wij de uitdagingen die de samenleving stelt aan willen gaan.