Prestatieafspraken

De Staatssecretaris van OCW heeft met Nederlandse universiteiten eind 2011 een Hoofdlijnenakkoord gesloten over de uitvoering van de nota Kwaliteit in verscheidenheid. Universiteiten moeten in hun strategische plannen laten zien wat zij gaan doen om de gemaakte afspraken over kwaliteit en profilering te realiseren. Om de voortgang daarvan zichtbaar te maken en te volgen, maakt het Ministerie van OCW met alle Nederlandse universiteiten medio 2012 afzonderlijk prestatie- en meerjarenafspraken over onderwijskwaliteit en studiesucces, profilering van onderwijs en onderzoek, en valorisatie.  

De prestatie- en meerjarenafspraken gelden voor de periode 2013-2016. De afspraken op het gebied van onderwijs en studiesucces worden gekoppeld aan een vorm van voorwaardelijke financiering. Het niet of onvoldoende realiseren van deze afspraken betekent dat de inkomsten van de TU Delft verder onder druk komen te staan. Daarnaast zal de TU Delft voorstellen doen voor financiering van voorstellen uit een landelijk te vormen selectief budget.

De TU Delft heeft in mei 2012 voorstellen voor prestatieafspraken ingediend bij de Reviewcommissie die de staatssecretaris van advies voorziet.  De voorstellen zijn ingebed in het profiel van de TU Delft en de specifieke ambities en prioriteiten die de TU Delft zich binnen de dimensies onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie heeft gesteld.