Waarom samenwerken met het WaterLab?

Wat bieden wij?

Het WaterLab wil een connectie vormen tussen burgers en instellingen of bedrijven die een vraag of probleem hebben. De input van het publiek levert nieuwe vraagstukken en invalshoeken op. Daarbij is citizen science is een goede manier om wetenschap en techniek bij zowel kinderen als volwassenen onder de aandacht te brengen en om nieuwe innovaties te demonstreren en testen.

Het WaterLab biedt instanties die een vraagstuk willen uitzetten bij het publiek een helpende en ondersteunende hand. We ondersteunen bij het vinden van een geschikte doelgroep, het vergroten van de bekendheid en het maatschappelijk draagvlak, en het onderhouden van een community. We bieden hulp met de communicatie- en educatiemiddelen en ruimte voor het geven van workshops en trainingen of het organiseren van samenkomsten met de deelnemers. Daarnaast kunnen we ook faciliteren in de dataverzameling en online visualisatie daarvan door middel van online dataformulieren en interactieve kaarten. 

Welke stappen worden er gezet in elk project?

De door de externe partij gestelde (onderzoeks)vraag wordt tot een citizen science project gevormd. Dit beslaat vaak de volgende stappen:

1. Besluit of de onderzoeksvraag geschikt is als Citizen Science vraagstuk.
  • Formuleren van een duidelijk doel voor het project (vergroting van bewustzijn, dataverzameling, een nieuwe techniek uitproberen, etc.).
  • Formuleren van subdoelen en gerelateerde eindproducten.
  • Besluiten welke activiteiten het meest geschikt zijn om deze eindproducten op te leveren (o.a. welke taak krijgen de deelnemers en hoe moeten die uitgevoerd worden). 
2. Identificeer partners voor het Citizen Science project.

Zij kunnen helpen om:

  • Een wijd publiek aan te spreken en te bereiken.
  • Gaten te vullen in kennis, kunde en mogelijkheden.
  • De geloofwaardigheid en behoefte voor het project te vergroten.
3. Identificeer de taken van elke partner.
4. Beslis in welke onderdelen de burgers participeren aan het onderzoek.
  • Bestudeer welk type burger het beste kan participeren aan dit type onderzoek.
5. Definieer de te gebruiken technieken, methodes en apparatuur.
6. Creëer protocollen of handleidingen voor de uitvoer van de taken van de deelnemers.
  • Organiseren van een pilot/test of zorg ervoor dat er bijvoorbeeld een proefperiode is.
7. Bedenk hoe de vrijwilligers gemotiveerd kunnen blijven.
  • Zorg ervoor dat de data gebruikt wordt en er regelmatig feedback is naar de vrijwilligers.
  • Rekruteer constant nieuwe vrijwilligers.

Uit deze stappen volgt een samenhangend pakket van activiteiten, meetplannen, eventuele subsidieaanvragen en een communicatiestrategie.

Wat verwachten wij?

Om een project geschikt te maken als citizen science project binnen het WaterLab, moet het aan een aantal voorwaarden voldoen:

1. Watergerelateerd onderwerp

Ten eerste is het binnen het kader van het WaterLab natuurlijk van belang dat het project een water gerelateerd onderwerp heeft. Dit kan via allerlei verschillende invalshoeken, zowel binnen waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid of het testen van nieuwe innovaties binnen het watersegment.

2. Vereiste tien principes voor Citizin Science

Ten tweede is het voor elk project een vereiste dat wordt voldaan aan de tien principes voor Citizen Science die door de European Citizen Science Association (ECSA) zijn vastgesteld. Deze zijn vastgesteld om te zorgen dat zowel de vraagsteller als het meewerkend publiek profiteren van de samenwerking. De tien principes zijn hier te vinden.

3. WaterLab begeleidende en ondersteunende partij bij elk project.

Ten derde is het WaterLab een begeleidende en ondersteunende partij bij elk project die zijn diensten kosteloos aanbiedt. Het WaterLab faciliteert door inzet van uren, wij hebben geen eigen budget. De aanvragende partij zal zelf een bepaald (in kind) budget beschikbaar moeten hebben dat voldoende is om het project te kunnen realiseren. Denk hierbij ook aan (online) communicatie, middelen, trainingen en contactmomenten met de vrijwilligers van het project.