Voorwaarden

Op dit moment is het Science Centre Delft geopend van dinsdag tot en met zondag. In het weekend bieden we een uitgebreider programma aan dan doordeweeks. 

De volgende extra voorwaarden zien hierop van toepassing als mede de voorwaarden vermeld onder het kopje: "Bezoek". 

 • Mocht je tijdens je bezoek gezondheidsklachten vertonen is het Science Centre Delft rechtmatig je de toegang tot het museum te weigeren of je vriendelijk te verzoeken naar huis te gaan.  Het gaat hier om de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.
 • Een bezoek is alleen mogelijk mits in het bezit van een online gekocht entreeticket voorzien van datum en tijd.
 • De reservering is alleen geldig op de aangegeven datum e binnen het aangegeven tijdslot.
 • Bij het kopen van een entreeticket ga je akkoord met dat wij maximaal 4 servicemails versturen naar het opgegeven e-mailadres. Dit staat los van een aanmelding voor een nieuwsbrief.
 • Tijdens je bezoek moet je je aan de coronamaatregelen houden.
 • Terugbetaling van gekochte tickets is niet mogelijk. 
 • Wijzigingen op het entreeticket of workshopticket kunnen tot max. 24 uur voor aanvang van het tijdslot worden gedaan. Daarna is dit niet meer mogelijk.
 • Het algemene bezoek is niet te boeken door schoolklassen / BSO-groepen / scoutinggroepen. Hiervoor dient een aparte aanvraag te worden gedaan via sciencecentre@tudelft.nl. Bij misbruik kan je de toegang geweigerd worden.

Voor een uitgebreid overzicht van de voorwaarden en uitleg hiervan kijk je bij onze veelgestelde vragen.

In het Science Centre Delft zijn de volgende huisregels van toepassing:

 • Kinderen t/m 12 jaar zijn van harte welkom mits onder begeleiding van een volwassene.
 • Per groep van maximaal 6 kinderen is tenminste 1 volwassen begeleider vereist. Dit geldt ook bij de inloopworkshops.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Hulphonden zijn uiteraard wel toegestaan.
 • Tassen en rugzakken dienen in de garderobe opgeborgen te worden. Mocht u gebruik willen maken van een kluisje dient u 1 euro in te werpen welke u na uw bezoek weer terug krijgt. Er kan aan de kassa niet gewisseld worden. Wel kan er gepind worden voor een lockermuntje.
 • Eten en drinken in de tentoonstellingsruimtes is niet toegestaan.
 • Het Science Centre Delft biedt alleen de mogelijkheid om te betalen met pin/creditcard.  
 • Het Science Centre Delft heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en veiligheid van de objecten en opstellingen. We maken u er echter op attent dat een deel van de opstellingen een experimenteel karakter heeft. Daardoor kan het voorkomen dat een opstelling tijdelijk niet goed werkt of nog niet representatief is afgewerkt.
 • Het Science Centre Delft maakt u er op attent (in het belang van uw veiligheid) om de gebruiksaanwijzingen bij de opstellingen of de instructies van onze medewerkers altijd nauwgezet op te volgen. Het Science Centre Delft noch onze partners zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk negeren van gebruiksaanwijzingen of instructies.

De TU Delft hanteert een aantal vaste huisregels. Deze hebben betrekking tot de goede gang van zaken in en het gebruik van de gebouwen, terreinen en voorzieningen van de Technische Universiteit Delft door studenten en bezoekers.

 • Alle e-tickets zijn voorzien van een unieke QRcode die 1 keer toegang geeft tot Science Centre Delft, kopiëren is zinloos.
 • Alle e-tickets zijn voorzien van een geldigheidsperiode/-datum. Buiten deze periode/datum is het ticket niet geldig.
 • Het e-ticket is alleen geldig voor een persoon die binnen de op het ticket vermelde leeftijdsgroep valt.
 • Het e-ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander ticket of anderszins inwisselbaar.
 • Het e-ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

 • Het e-ticket is niet overdraagbaar.
 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij de aankoop van tickets. Het annuleren van een online toegangskaart is niet mogelijk. Online toegangskaarten worden niet teruggenomen, omgewisseld voor geld of vervangen en de geldigheidsduur kan niet worden verlengd.
 • Op verzoek dient het e-ticket te worden getoond.
 • Bij vragen over een bezoek aan het Science Centre Delft, het herstelproces of de tickets kun je contact opnemen met +31 (0)15 278 5200 of stuur je vraag naar sciencecentre@tudelft.nl (beiden zijn alleen bereikbaar tijdens openingstijden van het Science Centre Delft).
 • Het Science Centre Delft is niet verantwoordelijk voor het functioneren van de door u gebruikte apparatuur en/of voor fouten in de programmatuur voor het versturen of ontvangen van elektronische berichten.
 • In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, of niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan het Science Centre Delft op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 • Het Science Centre Delft heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen.
 • Indien sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik is het Science Centre Delft gerechtigd het e-ticket ongeldig te verklaren.

De TU Delft (Science Centre Delft) is de verwerkingsverantwoordelijke voor gegevensbescherming zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om de diensten van het Science Centre Delft te verrichten, worden persoonsgegevens verwerkt. De TU Delft verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Wilt u meer informatie, kijk dan op https://www.tudelft.nl/privacy-statement/.


Financiële gegevens

Technische Universiteit Delft / Science Centre Delft
Mijnbouwstraat 120
2628 RX, DELFT
Nederland

KvK-nummer
27364265 

BTW-nummer
NL001569569B01

De TU Delft verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In dit Privacy Statement informeren we u over de doeleinden waarvoor de TU Delft persoonsgegevens verwerkt en over het uitoefenen van uw privacyrechten. Tevens wordt verdere informatie verstrekt die voor u van belang kan zijn. In het cookiebeleid van de TU Delft leest u van welke cookies de TU Delft gebruikmaakt.

Het Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van de TU Delft. Per onderwerp geven we u de meest relevante informatie.

De TU Delft gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt daarbij binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijkheid

De TU Delft is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. De TU Delft vindt het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van haar studenten, onderzoekers, medewerkers en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. De TU Delft wil open zijn over de wijze waarop uw gegevens door haar worden verwerkt. Om die reden wordt dit hieronder toegelicht. De TU Delft wil zich in alle gevallen houden aan de eisen en verplichtingen van de AVG.

Voor welke doeleinden verwerkt de TU Delft uw persoonsgegevens?

De door de TU Delft verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de bedrijfsvoering en voor het naar behoren uitvoeren van de wettelijke taken en plichten voor onderwijs en onderzoek.

De belangrijkste processen waarvoor de TU Delft persoonsgegevens verwerkt zijn:

a) Onderwijsadministratie en -ondersteuning: recruitment, werving & selectie van nieuwe studenten, studentenadministratie, in- en externe informatievoorziening, vastleggen van uitslagen, afgifte van certificaten, diploma's en graden, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met studenten, klantbetrokkenheid, relatiebeheer en marketing, gezondheid, veiligheid en beveiliging, organisatie-analyse, ontwikkeling en managementrapportages, onderbouwing ten behoeve van accreditatieonderzoeken, advies en begeleiding, behandelen van geschillen, het kunnen uitvoeren van een accountantscontrole;

b) Personeelszaken: vaststellen van salarisaanspraken, uitvoeren van de aanstelling, regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband, interne en accountantscontrole en in verband met de bedrijfsmedische zorg, personeelsmanagement, werving & selectie van nieuwe medewerkers en kandidaten, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met medewerkers, gegevens betreffende het functioneren;

c) Bedrijfsvoering en financiën: financiële administratie, beheren van het inkoopsystemen en betaalsystemen, uitvoeren en beheren van procedures gericht op IT, juridische zaken en overige bedrijfsvoering, recruitment, interne en externe informatievoorziening, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met klanten, leveranciers en zakelijke partners, klantbetrokkenheid, relatiebeheer, marketing en marktonderzoek, gezondheid, veiligheid en beveiliging, organisatie-analyse, ontwikkeling en managementrapportage, klachtafhandeling;

d) Facilitaire zaken: toegang- en beheersystemen, cameratoezicht;

e) Algemene processen: Web content management, bibliotheeksysteem, sport- en cultuurvoorzieningen, fysieke en digitale archivering, medezeggenschap en verkiezingen, klachtenprocedure en beroep en bezwaar;

f) Wetenschappelijk onderzoek: het wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft.

Alle processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt registreert de TU Delft in een register van verwerkingsactiviteiten.

Van wie verzamelt de TU Delft persoonsgegevens?

In de hierboven genoemde processen verzamelt de TU Delft gegevens van de volgende verschillende categorieën van betrokkenen:

• Studenten;
• Studiekiezers, aankomend studenten;
• Alumni;
• Medewerkers, inclusief promovendi en sollicitanten;
• Externen, inclusief tijdelijke inhuurkrachten;
• Bezoekers van de website(s);
• Onderzoekssubjecten.

Welke persoonsgegevens verzamelt de TU Delft?

In elk proces worden verschillende persoonsgegevens verzameld, waarbij de meest voorkomende zijn:
• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
• bankrekeningnummer (IBAN);
• telefoonnummer;
• geboortedatum;
• geslacht;
• e-mailadres;
• ip-adres;
• interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met de TU Delft);
• Beelden (foto’s en video’s);
• Studie informatie, studievoortgang en studieresultaten;
• Surf- en clickgedrag;
• Onderzoeksgegevens.

De TU Delft verzamelt (persoons)gegevens direct bij de betrokkene, maar zij kan in voorkomende gevallen ook persoonsgegevens via derden ontvangen, voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Hoe zorgt de TU Delft voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Hoe zorgt de TU Delft voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

De TU Delft gaat vertrouwelijk met persoonsgegevens om. De TU Delft neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De TU Delft deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Geven en intrekken van toestemming

De TU Delft biedt enkele activiteiten aan waarvoor uw expliciete toestemming benodigd is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw emailadres voor het sturen van een nieuwsbrief, promotionele e-mails of uw studiekenmerken voor het uitvoeren van onderzoek. Uw gegevens worden alleen gebruikt als u hiervoor expliciete toestemming geeft. U zult daarbij altijd geïnformeerd worden voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt, welke gegevens het betreft en aan wie deze worden verstrekt. Indien u de TU Delft toestemming geeft voor het gebruik van persoonsgegevens, dan geldt dat u deze toestemming op een later moment weer kunt intrekken. Het intrekken heeft geen terugwerkende kracht. Het toestemmingsvereiste geldt niet indien u nieuwsbrieven of e-mails worden toegezonden in het kader van uw studie of dienstverband.

Gegevensdeling met derden

In opdracht van de TU Delft kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De TU Delft maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Persoonsgegevens die als onderzoeksgegevens worden verwerkt binnen een onderzoeksproject, kunnen binnen dat project worden gedeeld met onderzoekspartners. Het verwerken van deze persoonsgegevens gebeurt volgens de bepalingen van de AVG die zien op de verwerking van onderzoeksgegevens.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden. De TU Delft kan uw (persoons)gegevens met derden delen indien u daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

De TU Delft verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraudebestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De categorieën van derden waarmee de TU Delft gegevens deelt zijn:
• Overheidsinstanties, zoals DUO, Belastingdienst en IND;
• Opsporingsinstanties;
• Universiteiten;
• Onderzoeksgroepen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU

De TU Delft verstrekt in enkele gevallen persoonsgegevens aan landen buiten de EU. Dit gebeurt in de volgende situaties: ten behoeve van communicatie met buitenlandse studenten die bij de TU Delft gaan studeren, studenten van de TU Delft die in het buitenland studeren en in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

De TU Delft bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen bewaard en niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de TU Delft, waarbij u duidelijk dient aan te geven dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, evenwel voor zover de TU Delft nog aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. U dient er rekening mee te houden dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren.

Een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken, kunt u eenvoudig doen met de ‘Kopie Id’-app van de overheid die u in kunt downloaden in de appstore.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de TU Delft passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doet de TU Delft aangifte. De TU Delft neemt daarnaast technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Cookiebeleid

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. De TU Delft gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en om actief feedback bij gebruikers op te halen.

Privacybeleid van derden

Op de website van de TU Delft zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot de TU Delft behoren. De TU Delft draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens en adviseert u daarom u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over het privacy statement van de TU Delft? Neemt u dan gerust contact op. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar privacy-tud@tudelft.nl. De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van de TU Delft is tevens bereikbaar via dit e-mailadres.

 • Delft Free Wifi is een onbeveiligd netwerk
 • Delft Free Wifi wordt niet aangeboden door de TU Delft en is ook niet verantwoordelijk voor het functioneren en de veiligheid van dit netwerk
 • De TU Delft faciliteert alleen maar Delft Free Wifi
 • Gebruik is voor eigen risico
 • Meer gebruiksvoorwaarden staan vermeld op de inlogpagina van Delft Free Wifi

 

 

 

 • Voor deelname aan de Flight Simulator dient de lichaamslengte minimaal 1.20cm te zijn.
 • De ‘vlucht’ duurt max. 8 minuten per ‘rit’ (3 min. Instructie, 5 min. vliegen). De aanwezige klok geeft aan hoeveel tijd de deelnemer nog heeft.
 • Let op: beperkte beschikbaarheid per dag! Vooraf reserveren is niet mogelijk.
 • Kinderen t/m 12 jaar dienen onder toezicht van ouders en/of begeleiders de Flight Simulator te betreden. Ouders/begeleiders dienen gedurende de ‘vlucht’ van het kind, aan de buitenzijde van het hekwerk, naast de operator, aanwezig te zijn.
 • Het is niet toegestaan om met meer dan 1 persoon, de door het hekwerk afgeschermde ruimte van de Flight Simulator te betreden.
 • Deelnemers dienen ten alle tijden de instructies van de operator op te volgen. De operator is bevoegd, om welke reden dan ook, deelnemers de toegang te weigeren.
 • Het Science Centre maakt u er op attent dat in het belang van uw veiligheid is om de gebruiksaanwijzingen bij de opstellingen of de instructies van onze medewerkers altijd nauwgezet op te volgen. Het Science Centre Delft noch onze partners zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk negeren van gebruiksaanwijzingen of instructies.
 • De Flight Simulator kan tijdens demonstraties in de weekenden en vakantie bestuurd worden.
 • De Escape Room kan tot 3 dagen voor de gewenste datum online geboekt worden.
 • In uitzondering kan in overleg per mail (escaperoom@tudelft.nl) er een tijdslot geboekt worden binnen 3 dagen voor de gewenste datum.
 • De Escape Room is momenteel alleen te boeken voor enkele huishoudens.
 • Alle deelnemers aan de Escape Room dienen 12 jaar of ouder te zijn.
 • De Escape Room is helaas niet rolstoelvriendelijk.
 • Mensen die onder invloed zijn van drank/drugs krijgen geen toegang tot de Escape Room.
 • Mobiele telefoons, smartwatches e.d. zijn niet toegestaan in de kamer.
 • De speeltijd is maximaal 60 minuten en kan niet verlengd worden.