Dr.ir. D.A. Groetelaers

Dr.ir. D.A. Groetelaers

Profiel

Biografie

Dr. ir. Daniëlle Groetelaers is sinds 1997 werkzaam bij de Technische Universiteit Delft (sinds 2003 bij het OTB) op het gebied van het gemeentelijk grondbeleid, grondbeleidsinstrumentarium en grondeconomie. In 2004 promoveerde ze op haar proefschrift getiteld “Instrumentarium locatieontwikkeling. Sturingsmogelijkheden voor gemeenten in een veranderde marktsituatie.” In dit onderzoek heeft zij verkend op welke wijze de sturingssituatie van gemeenten is veranderd en hoe gemeenten in de praktijk zijn ingespeeld op deze veranderende context. Groetelaers werkte aan diverse onderzoeken naar de Wet voorkeursrecht gemeenten, waaronder het evaluatieonderzoek van de wet in opdracht van het Ministerie van VROM en de praktijk van optie- en koopovereenkomsten, die vrijstelling kunnen verlenen van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Zij heeft verder onder andere gewerkt aan onderzoeksprojecten rond bovenlokaal kostenverhaal in relatie tot grondexploitaties, grondbeleidsinstrumenten in relatie tot doelbereiking van de Nota Ruimte, het meten van de gemeentelijke gronduitgifteprijs, marktselectie in concurrentie op ontwikkelingslocaties, rood-voor-groen strategieën, effectiviteit van het gemeentelijke grondbeleid. Ook schreef ze mee aan het VROM-raad advies over de grondmarkt en de nota grondbeleid van Almere. Recent onderzocht ze in opdracht van de Rekenkamer Oost Nederland de praktijk van grondverwerving door de provincies Gelderland en Overijssel en voor de Randstedelijke Rekenkamer was ze projectleider voor het onderzoek naar grondbeleid in het kader van de EHS in Zuid-Holland.

Groetelaers is als docent betrokken bij de bachelor- en masteropleiding Technische Bestuurskunde en de bachelor Bouwkunde aan de TU Delft. Ook begeleidt ze afstudeerders en promovendi. Ze is de promovendi-mentor van de afdeling OTB, en is lid van de Opleidingscommissie TB/SEPAM en de Bouwkunde werkgroep O2E (Open & Online Education).
Groetelaers is coördinator van de werkgroep ‘Land Markets and Housing Policy’ van het European Network for Housing Research (ENHR) en ze is redacteur van het tijdschrift Vastgoedrecht.

Lees meer

Academische achtergrond

Dr. Ir. Daniëlle Groetelaers has been working at TU Delft since 1997 as a Phd, researcher and assistant professor in the field of municipal land policy, land policy instruments and land economics. In 2004, she received her PhD for her thesis entitled ‘Legal provisions to facilitate land development. Local authorities’ management opportunities in a changing market situation’. After her Phd Daniëlle Groetelaers has worked on various research projects in the field of urban land development, land economics, spatial planning, housing markets and housing development. Groetelaers was coordinator of the European Network for Housing Research (ENHR) Working Group ‘Land Markets and Housing Policy’ and she was editor of the Dutch property law journal Vastgoedrecht.

As a teacher, Groetelaers has been involved in the Bachelor’s and Master’s degree programmes in the Faculty of Technology, Policy and Management and in the faculty of Architecture and the Built Environment at TU Delft, as well as Delft’s PhD Start-Up programmes. She is also PhD supervisor.

As of 2016 Danielle has been working as department manager for the department OTB and since 2019 for the department of Architecture.

Meer academische achtergrond

Media

Prijzen

/* */