Dr.ir. S. (Sake) Zijlstra

Dr.ir. S. (Sake) Zijlstra

Profiel

Historische Nevenactiviteiten

 • Voorzitter van de vereniging Forum voor Volkshuisvesting – 2012-2016
 • Redacteur van het VHV-Bulletin – 2012-2016
 • Lid van Raad van Advies van Verkoopplatform Woningcorporaties OpMaat-Corporatie-NL – 2014-2016
 • Bestuurslid Forum voor Volkshuisvesting – 2005-2012
 • Bestuurssecretaris vereniging Forum voor Volkshuisvesting – 2002-2005
 • Hoofdredacteur van het VHV-Bulletin (van de vereniging Forum voor Volkshuisvesting) – 2006-2012
 • Redacteur van het VHV-Bulletin – 2003-2006
 • Onderwijscommissie VORK van de Vereniging Forum voor Volkshuisvesting – 2001-2005
 • Facultaire Opleidingscommissie Bouwkunde – 2001-2004
 • Stylos onderwijscommissie – 1999-2000
 • Penningmeester en oprichter studievereniging Béta-Gamma – 1996-1997

kern publicaties

Biografie

Opleiding

Ervaring
 • Docent – 2019-heden
 • Onderzoeker / Docent – 2011-2019
 • PhD onderzoeker – 2006-2011
 • Beleidsmedewerker bij grote-grootstedelijk woningcorporatie in Den Haag – 2005
 • Studentassistent – Msc 2 Housing, faculteit Bouwkunde TU Delft – 2002-2005
 • Studentassistent – kwaliteitszorg bij de dienst onderwijs en studentenservices, faculteit bouwkunde TU Delft – 2003-2004
 • Geboren te Haarlem – 1978

Projecten

Voltooide Projecten

Onderzoek in opdracht van het KWH (KWH) naar 'de effecten van het kabinetsbeleid op dienstverlening en bedrijfsvoering van woningcorporaties'. De impact van de (voorgenomen) ingrepen...

Onderzoek in opdracht van de SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting) naar de effecten van verkoop van sociale huurwoningen “Van eigen huis naar beter leven?”(2008).

Promotieonderzoek ‘klantgestuurd voorraadbeleid en empowerment: over Te Woon en andere initiatieven van woningcorporaties’. De huurwoningmarkt, voornamelijk het deel dat we tot de sociale sector rekenen, kenmerkt zich door een sterk op het aanbod gericht karakter. Bovendien is de mogelijkheid om vanuit de huursector naar de koopsector over te stappen moeilijk door het grote prijsverschil. Corporaties hebben daarom verschillende vormen voorraadbeleid ontwikkeld om beter aan te sluiten op de vraag van hun huurders. Tegelijkertijd proberen corporaties met verschillende koopcontractvormen (verkopen met korting op de prijs zoals met ‘KoopGarant’ of ‘Sociale Koop’) om het gat tussen de markten te verkleinen. Kernbegrippen in deze aanpak op de woningmarkt en in het voorraadbeleid van woningcorporaties zijn empowerment, keuzevrijheid en zeggenschap. Door middel van interviews en enquêtes onder woningcorporaties is inzicht verkregen in de bestaande veelheid van ontwikkelde vormen van klantgestuurd voorraadbeleid en de achterliggende motieven. Het empowermenteffect op bewoners dat van het klantgestuurd voorraadbeleid uitgaat is voor de keuze tussen huren en kopen (ook wel bekend als Klant Kiest of Te Woon) onderzocht met behulp van interviews en enquêtes onder de bewoners. ‘Leidt keuze en zeggenschap voor bewoners ook tot empowerment van die bewoners’ is de hoofdvraag die beantwoord is. Het advies aan woningcorporaties op basis van het onderzoek is om goed af te wegen welke doelen met het inzetten van Te Woon bereikt kunnen worden tegen welke kosten. De empowermenteffecten zijn niet eenduidig en komen wellicht de doelgroep van beleid het minste toe.

Afstudeeronderzoek ‘Vinex: Compacte stad met Hoogwaardig Openbaar Vervoer?’ De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) stelde zich doelen ten aanzien van het milieu en de woningbouwproductie. Zij was gericht op het ledigen van de kwantitatieve woning schaarste en het grote kwalitatieve verschil tussen de woningmarktsegmenten. Daarnaast was de nota gericht op het beschermen van het milieu (in brede zin) en de open (groene) ruimte; voornamelijk door de verkeersbewegingen en verplaatsingsafstanden te verminderen. De doelstelling om de bouwopgave als ‘compacte stad’ te realiseren met inbegrip van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) moest deze bescherming tot realiteit verheffen. Het resultaat van de nota VINEX zijn de vele zogenaamde Vinex-locaties. In dit onderzoek is vastgesteld in hoeverre de doelen uit de VINEX zijn gerealiseerd en is aangegeven waarin de knelpunten zich manifesteren. Geconcludeerd is dat de doelen zoals zij in de VINEX gesteld waren, niet zijn behaald. De belangrijkste redenen zijn de matige ondersteuning van de doelen met concreet beleid. De Vinex-locaties zijn geen compacte steden te noemen en het HOV is (nog) niet gerealiseerd. In samenhang wordt geconcludeerd dat HOV ook niet te realiseren zal blijken te zijn in de toekomst: er wordt niet aan de ruimtelijke randvoorwaarden (compacte verstedelijking) voor de ontwikkeling van HOV voldaan.

Expertise

Volkshuivesting, Housing Management, Maatschappelijk Ondernemen en  Voorraadbeleid van woningcorporaties (MOVe) link naar PURE  link naar LinkedIn

Prijzen

 • Nominatie Docent van het jaar (Stylos) 2016-2017.  
 • Nominatie Docent van het jaar (Stylos) 2013-2014.

Ander Onderwijs

Lopend onderwijs

 • Bsc 3 – Planning en Progrmma (BK3MA1) – docent
 • HP-module: maatschappij proces en praktijk 1 (BK3MA1-HPB) – coördinator en docent
 • Bsc 4 –  ontwerp en bouwmanagement (BK4MA2) – coördinator 
 • HP-module: businesscase herbestemming – docent
 • Bsc 5 minor – stage: persoonlijke ontwikkeling (BK5STPO) – coördinator en docent
 • Bsc 6 – Academische Vaardigheden 3 ontwerpreflectie (BK6AC3) – docent
 • Msc 1 – Housing policy, management and sustainability (AR1R035) – docent
 • Msc keuzevak  – DiPPiD (AR0069)  – docent
 • MSc 3&4 – 1e en 2e mentor bij afstudeerders MBE
 • MSc 3&4 – Gecommitteerde bij diverse afstudeerrichtingen
Voltooid Onderwijs
 • BSA – Bindend Studie Advies – docentcoach
 • Bsc 3 – Planning en Progrmma (BK3MA1) – coördinator en docent – 2012-2017
 • Bsc 3 – Programma en haalbaarheid (BK3050) – coördinator en docent – 2010-2012
 • Bsc 3 – Programma en haalbaarheid (BK3050) – docent – 2006-2010
 • BSc 6 – Beheer en (her)ontwikkeling (BK6MA3) – docent – 2012-2013
 • Msc 2 – RE Management/Urban Management (AR2Rm020) – docent – 2009

Lees meer