Deficiënties

Onder deficiënties wordt verstaan datgene wat aan de vooropleiding ontbreekt en verplicht wordt gesteld voor het toelaten tot de opleiding. Aankomende studenten kunnen deficiënt zijn in wiskunde, natuurkunde en voor enkele opleidingen ook in scheikunde en biologie.

Deficiënties moeten vóór 1 september van het jaar van de inschrijving, opgeheven worden door het behalen van een voldoende resultaat.

  • Voor schakelprogramma’s die starten in februari geldt de deadline van vóór 1 februari.
  • Doe je mee aan een studie met selectie, dan dien je vóór 15 juli de deficiënties te hebben opgeheven. Voor meer informatie, zie de Numerus Fixus-site.

Voor de gestelde deadline van 15 juli is het voor de student mogelijk om uitstel  aan te vragen. Dit uitstel kan tot uiterlijk 15 augustus worden verleend. Je kunt dit uitstelverzoek indienen via Contactcentre-esa@tudelft.nl.                              

Een gewaarmerkt kopie* van de behaalde vak moet vóór 20 september in het bezit zijn van de Student Administration, team Enrolment & Finance, Jaffalaan 9a, 2628 BX  Delft.

Diverse instellingen verzorgen cursussen met bijbehorende examens om je deficiënties op te heffen, zie voortentamenBoswell-BètaKorteweg-de Vries Institute for Mathematics en Wismon.    
Neem ruim op tijd contact op met de instellingen voor meer informatie of om je in te schrijven voor een cursus.

Voor Engels is de ingangseis een certificaat (niet ouder dan 2 jaar) van één van deze exameninstanties:

* Een gewaarmerkt kopie van het diploma of getuigschrift is een kopie waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening of paraaf van de opleidingsinstelling staat Je kunt een gewaarmerkt kopie laten maken door je eigen instelling. Ook bestaat de mogelijkheid om met het originele document een gewaarmerkt kopie te verkrijgen aan de balie van het Contact Centre.

*) Let op: De TU Delft kan vragen om jouw originele document in te zien. Een uitnodiging hiervoor komt per e-mail.