Deficiënties

Onder deficiënties wordt verstaan datgene wat aan de vooropleiding ontbreekt maar verplicht wordt gesteld voor het toelaten tot de opleiding. Aankomende studenten kunnen deficiënt zijn in wiskunde, natuurkunde en voor enkele opleidingen ook in scheikunde en biologie.
Deficiënties moeten vóór 1 september van het jaar van de inschrijving, opgeheven worden. Een deficiëntie kan opgeheven worden door het behalen van een voldoende resultaat.

  • Voor de schakelopleidingen van Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen geldt de deadline van 31 december, zie de hbo-site. Schakelstudenten moeten ook Engels afronden.
  • Doe je mee aan een studie met selectie, dan dien je vóór 15 juli de deficiënties hebben opgeheven. Voor meer informatie, zie de numerus fixus-site.

Een gewaarmerkte kopie* van de behaalde toets moet vóór 1 oktober in het bezit zijn van de Student Administration, Enrolment & Finance, Jaffalaan 9a, 2628 BX Delft.

Diverse instellingen verzorgen cursussen die hierop voorbereiden, zoals voortentamenBoswell-BètaKorteweg-de Vries Institute for Mathematics en Wismon.
Neem ruim op tijd contact op met de instellingen voor meer informatie of om je in te schrijven voor een cursus.
Voor Engels is de ingangseis een certificaat (niet ouder dan 2 jaar) van één van deze exameninstanties:

* Een gewaarmerkte kopie van het diploma of getuigschrift is een kopie waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening of paraaf van de opleidingsinstelling staat. Je kunt een gewaarmerkt kopie laten maken door je eigen instelling. Ook bestaat de mogelijkheid om met het originele document een gewaarmerkt kopie te verkrijgen aan de balie van het Contact Centre