Verklaringen aanvragen

voor o.a. RAS, BSA, DUO, wet MoMi en examencommissie

Bij studievertraging door onvoorziene omstandigheden moet je je, om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de TU Delft, altijd eerst melden bij de studieadviseur. Onvoorziene omstandigheden zijn: ziekte, functiestoornissen (bijvoorbeeld dyslexie), bijzondere (familie)omstandigheden en/of psychische problematiek. De studieadviseur geeft informatie en advies over de mogelijkheden van financiële ondersteuning en begeleidt je bij je aanvraag voor de RAS, BSA, DUO, verlenging diplomatermijn, enz.

In veel gevallen is er voor de aanvraag van ondersteuning een aanvullende verklaring nodig van een arts of psycholoog. Heb je een aanvullende verklaring van een studentenarts nodig neem dan contact op met de Studentengezondheidszorg (SGZ) via 015-2121507 of info@sgz.nl.

Zorg ervoor dat je de verklaring uiterlijk 21 dagen voor de inleverdeadline bij de psychologen hebt aangevraagd!

Hou er rekening mee dat er verschillende inleverdeadlines gelden voor verschillende regelingen. Je studieadviseur kan je hierbij helpen.

Wij kunnen alleen een verklaring afgeven wanneer iemand een psychologische behandeling heeft of heeft gehad. Of aantoonbaar is gediagnosticeerd met een functiebeperking (AD(H)D / autisme spectrum stoornis). 

Is er een aanvullende verklaring van een studentenpsycholoog nodig voor een regeling? Volg dit 6-stappenplan.
Let op
: Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen!

 1. Meld je altijd als eerste bij je studieadviseur.
 2. Download het informatieformulier voor de psychologen en vul dit zo exact mogelijk in.
 3. Beschrijf in een 'eigen verklaring' nauwkeurig hoe het je is vergaan in de periode waarin de studievertraging tot stand is gekomen.
 4. Wanneer je in behandeling bent geweest bij een hulpverlener buiten de TU Delft, moet je zelf middels deze brief de betreffende hulpverlener antwoord laten geven op de daarin vermelde vragen.
 5. E-mail het volledig ingevulde informatieformulier voor de psychologen samen met de 'eigen verklaring', eventuele behandelgegevens, voor de MoMi het 'study progress form' en/of andere relevante gegevens (bij overlijden bijvoorbeeld een kopie van de overlijdensakte) naar psychologen@tudelft.nl (21 dagen voor de deadline). In het onderwerp van de e-mail benoemen voor welke aanvraagprocedure de ondersteunende verklaring wordt aangevraagd.
  N.B. Wanneer je niet in behandeling bent geweest bij een psycholoog of vergelijkbare professional binnen of buiten de TU Delft in de periode dat je verminderd studiebelastbaar bent geweest, dan wel wanneer andere ondersteunende bewijzen ten aanzien van de verminderde studiebelastbaarheid zoals hierboven gevraagd ontbreken, wordt een aanvraag niet in behandeling genomen.

  • Na ontvangst van je mail word je zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een gesprek met één van de studentenpsychologen.
  • Als de studentenpsycholoog een verklaring kan afgeven, krijg je deze zo mogelijk direct na het gesprek mee.

 6. Meld je opnieuw bij de studieadviseur. Neem naar de afspraak mee: de 'eigen verklaring' (eventueel zonder de persoonlijke elementen die je aan de studentenpsycholoog hebt gemeld) + de aanvullende verklaring. De studieadviseur schrijft als laatste een verklaring t.b.v. de besluitvorming over je aanvraag.