Verklaringen aanvragen

Bij studievertraging door onvoorziene omstandigheden moet je je, om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de TU Delft, altijd eerst melden bij de studieadviseur (zie de volledige procedure). Onvoorziene omstandigheden zijn: ziekte, functiestoornissen (bijvoorbeeld dyslexie), bijzondere (familie)omstandigheden en/of psychische problematiek. De studieadviseur geeft informatie en advies over de mogelijkheden van financiële ondersteuning en begeleidt je bij je aanvraag voor de RAS, BSA, DUO, verlenging diplomatermijn, enz.

In veel gevallen is er voor de aanvraag van ondersteuning een aanvullende verklaring nodig van een arts of psycholoog. Heb je een aanvullende verklaring van een studentenarts nodig neem dan contact op met de Studentengezondheidszorg (SGZ) via 015-2121507 of info@sgz.nl. Heb je een aanvullende verklaring van een studentenpsycholoog nodig; volg het 7-stappenplan.
Let op
: Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen!

  1. Download het informatieformulier en vul dit zo exact mogelijk in.
  2. Beschrijf in een 'eigen verklaring' nauwkeurig hoe het je is vergaan in de periode waarin de studievertraging tot stand is gekomen.
  3. Wanneer je in behandeling bent geweest bij een hulpverlener buiten de TU Delft, moet je zelf middels deze brief de betreffende hulpverlener antwoord laten geven op de daarin vermelde vragen.
  4. E-mail het volledig ingevulde informatieformulier samen met de 'eigen verklaring', eventuele behandelgegevens en/of andere relevante gegevens (bij overlijden bijvoorbeeld een kopie van de overlijdensakte) naar psychologen@tudelft.nl. In het onderwerp van de e-mail benoemen voor welke aanvraagprocedure de ondersteunende verklaring wordt aangevraagd.
    N.B. Wanneer je niet in behandeling bent geweest bij een psycholoog of vergelijkbare professional binnen of buiten de TU Delft in de periode dat je verminderd studiebelastbaar bent geweest, dan wel wanneer andere ondersteunende bewijzen ten aanzien van de verminderde studiebelastbaarheid zoals hierboven gevraagd ontbreken, wordt een aanvraag niet in behandeling genomen.
  5. Na ontvangst van je mail word je zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een gesprek met één van de studentenpsychologen.
  6. Als de studentenpsycholoog een verklaring kan afgeven, krijg je deze zo mogelijk direct na het gesprek mee.
  7. Meld je opnieuw bij de studieadviseur. Neem naar de afspraak mee: de 'eigen verklaring' (eventueel zonder de persoonlijke elementen die je aan de studentenpsycholoog hebt gemeld) + de aanvullende verklaring. De studieadviseur schrijft als laatste een verklaring t.b.v. de besluitvorming over je aanvraag.