Maatwerkvoorzieningen

Heb je een functiebeperking en belemmert dit jouw studie? De TU Delft biedt via Horizon standaardvoorzieningen om ervoor te zorgen dat je prettig en vlot kunt studeren: extra toetstijd (10min/uur) en voorleessoftware. Ook kan je bij Career & Counselling Services je inschrijven bij trainingen en workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en studievaardigheden.

Het kan tijdens je studie voorkomen dat deze voorzieningen niet (meer) toereikend zijn en dat je voorzieningen op maat nodig hebt, die aansluiten bij jouw specifieke behoeften. Deze voorzieningen kunnen bedoeld zijn voor het volgen van onderwijs of voor het deelnemen aan toetsing. Toetsing betreft elke opdracht waar je een cijfer voor ontvangt: online en schriftelijke tentamens, maar ook aan practica, verslagen, ontwerpopdrachten en andere tussentijdse of eindopdrachten, individueel of in groepsverband. In overleg met je studieadviseur kun je bespreken welke voorzieningen voor jou passend en noodzakelijk zijn.

Procedure

 • Neem contact op met je studieadviseur. Bespreek samen jouw aanvraag voor één of meerdere maatwerkvoorzieningen. Indien mogelijk, toon je medische documenten die jouw functiebeperking aantonen. Ga na of er nog andere voorzieningen passend kunnen zijn.
 • Afhankelijk van de voorziening, dien je jouw aanvraag in bij de examencommissie van jouw faculteit. De studieadviseur ondersteunt je bij een aanvraag richting de examencommissie. De studieadviseur kan in sommige gevallen namens de examencommissie aanvragen afhandelen voor voorzieningen bij toetsing.
 • Bepaalde voorzieningen die betrekking hebben tot het volgen van onderwijs hoeven niet langs de examencommissie, zoals het regelen van een studieplek of betere fysieke toegankelijkheid.

Let op: wees op tijd!

Voorzieningen regelen vraagt méér tijd dan je denkt. Zeker voor toetsing is het van belang dat je op tijd start met bovenstaande procedure. Op de website van jouw faculteit vind je informatie over de examencommissie en de afhandelingstermijn van aanvragen. Over het algemeen dien je uiterlijk 6 à 8 weken voordat de voorziening nodig is een aanvraag in te dienen. Heb je een spoedgeval? Verken de mogelijkheden dan met je studieadviseur.

Beoordelingscriteria

De examencommissie beoordeelt jouw aanvraag op de volgende criteria:

 1. Met de voorziening worden dezelfde competenties getoetst als de oorspronkelijke toets.
 2. De voorziening moet doeltreffend zijn (geschikt en noodzakelijk).
 3. De voorziening vormt geen onevenredige belasting voor de onderwijsinstelling.

Niet alle voorzieningen zijn realiseerbaar. Je hebt het recht om een aanvraag in te dienen. Dit betekent echter niet automatisch dat jouw aanvraag wordt goedgekeurd.

Indien de examencommissie jouw aanvraag afwijst, kun je binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een beroep indienen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). Mocht je er behoefte aan hebben, dan kan je dit eerst bespreken met je studieadviseur.

Tip: Geeft de examencommissie geen argumentatie van het besluit? Vraag hier dan alsnog om! Meer informatie vind je op de TU Delft webpagina rechtspositie en in het Studentenstatuut. Mocht je officieel bezwaar willen maken tegen het besluit van de examencommissie? Dan kun je bij jouw studieadviseur en bij Horizon terecht voor uitleg en advies.

Medische verklaringen en vertrouwelijkheid

Voor het aanvragen van voorzieningen is het nodig dat je studieadviseur inzage krijgt in jouw medische informatie. Deze persoon gaat hier vertrouwelijk mee om. Het kan zijn dat je studieadviseur jou vraagt contact op te nemen met je eigen behandelaar of je doorstuurt naar een studentenarts voor een verklaring of advies met betrekking tot jouw aanvraag. Gegevens uit jouw persoonlijk medisch dossier hoef je niet aan docenten of aan de examencommissie te laten zien.

Maatwerkvoorzieningen

Dit zijn voorbeelden van maatwerkvoorzieningen. De lijst is dus niet volledig.

Maatwerkvoorzieningen bij tentamens

Deze voorzieningen zijn in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Bespreek daarom met je studieadviseur wat er wel/niet mogelijk is binnen jouw faculteit.

 • Tijdsbestek: extra tijd bovenop de reguliere extra toetstijd, spreiding van tentamens, verplaatsing van deadlines, extra herkansingen.
 • Locatie: tentamen afleggen in een aparte ruimte.
 • Hulpmiddelen: A3 tentamenpapier, woordenboek, laptop, koptelefoon, bijzonder meubilair, softwaregebruik tijdens proctoring, etc.
 • Toetsvorm: toets omvormen naar schriftelijk tentamen, mondelinge overhoring, online tentamen of individuele opdracht.
 • Overig: extra toiletgebruik.

Fysieke toegankelijkheid en aangepaste studieplekken

Heb je aanpassingen nodig om op de campus te werken of te studeren? Raadpleeg je studieadviseur: sommige aanpassingen kan de universiteit zelf organiseren (bijv. invalideparkeerplaats, hulp bij verplaatsen over de campus). Sommige hulpmiddelen, zoals een aangepaste bureaustoel, kun je mogelijk vergoed krijgen via het UWV. Raadpleeg daarvoor de website www.uwv.nl.

Aangepast rooster en versoepeling aanwezigheidsplicht

Wat er mogelijk is op dit vlak, is afhankelijk van de eindtermen van vakken en het studieprogramma. Bespreek dit met je studieadviseur. In sommige gevallen is studievertraging helaas onvermijdelijk. Er bestaat financiële ondersteuning, mocht je vertraging oplopen vanwege je functiebeperking. Horizon kan je hierover meer vertellen.

Career and Counselling Services

Hier kun je als student terecht voor alle ontwikkelvragen op persoonlijk gebied of rond studie- en loopbaanontwikkeling en vaardigheden. De studentendecanen, studentpsychologen en medewerkers van het Career Centre staan voor jou klaar. Ze kunnen je kortdurende persoonlijke begeleiding bieden en daarnaast doorverwijzen voor externe ondersteuning. Met de E-tool van Gezondeboel kan vanuit je eigen huis kosteloos, anoniem en zelfstandig programma’s volgen om je mentale welzijn te verbeteren. Via het Career Centre kan je studie- en werk-gerelateerde trainingen en workshops volgen.

Horizon

Vanuit Horizon kunnen de studentendecanen jou informeren en ondersteunen op het gebied van studeren met een functiebeperking, zoals wet- en regelgeving, procedures, financiële ondersteuning, huisvesting en individuele en groepsbegeleiding.

Ken je rechten: Relevante Wet- en regelgeving

 • Studentenstatuut – zie website TU Delft
 • OER (Onderwijs en Examenregeling) – zie website TU Delft
 • WHW (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek)
 • WGB-h/cz (Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte)

Vragen?

Kijk op www.tudelft.nl/studenten/horizon of stuur een email naar horizon-esa@tudelft.nl.