Fraude en plagiaat

Wat is het?

Onder fraude wordt verstaan: het handelen of nalaten van een student dat ertoe leidt dat het vormen van een juist oordeel omtrent de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student of van een andere student geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt.

Onder plagiaat wordt verstaan: alle gevallen waarin wordt gesuggereerd dat het gaat om eigen werk terwijl dat niet het geval is.

Hoe kan ik fraude melden?

Fraude moet altijd, schriftelijk, door de examinator worden gemeld bij de examencommissie via boardofexaminers-3mE@tudelft.nl.

 

Vermoeden fraude ontstaan tijdens afleggen tentamen

Indien het vermoeden van fraude wordt geconstateerd tijdens het afleggen van een tentamen:

 

1.       de examinator of surveillant deelt het vermoeden van fraude tijdens of direct na afloop van het tentamen, aan de student mee.

2.       De examinator voert voor de betreffende student geen resultaat in Osiris in.

3.       de examinator of surveillant legt het vermoeden schriftelijk vast in een proces-verbaal (een voorbeeld van een proces verbaal is te vinden in het Reglement van orde bij toetsen.

4.       De examinator of de surveillant kan de student verzoeken eventuele bewijsstukken ter beschikking te stellen. Indien de student dit weigert, noteert de examinator of surveillant dit in het proces-verbaal.

5.       De examinator of de surveillant dient het proces-verbaal en eventuele bewijsstukken schriftelijk in bij de examencommissie via boardofexaminers-3mE@tudelft.nl.

        

Vermoeden fraude ontstaan anders dan tijdens het afleggen van een tentamen

Indien het vermoeden van fraude wordt geconstateerd anders dan tijdens het afleggen van een tentamen (tijdens nakijken tentamen, bij schriftelijke opdrachten/practica/onderzoeksproject/groepswerk, etc.)

 

1.       De examinator deelt de student zo spoedig mogelijk nadat het vermoeden is geconstateerd mee dat er sprake is van een vermoeden van fraude

2.       De examinator voert voor de betreffende student geen resultaat in Osiris in.

3.       De examinator doet schriftelijk melding van het vermoeden van fraude bij de examencommissie via boardofexaminers-3mE@tudelft.nl en stuurt eventuele bewijsstukken mee.

Meer informatie?