Functiebeperking

Afleggen tentamen op aangepaste wijze / studenten met een functiebeperking

De examencommissie kan in bijzondere gevallen individuele studenten met een functiebeperking toestemming geven om een toets op een andere wijze af te leggen.
Faciliteiten kunnen bestaan uit een op de individuele situatie afgestemde vorm of duur van het tentamen of practicum of het ter beschikking stellen van praktische hulpmiddelen. 

Bespreek je verzoek eerst met een studieadviseur. Je komt in aanmerking voor een aangepaste wijze van tentaminering indien: 

 • Sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 • De voorgestelde aanpassing de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van het vak of examenprogramma niet wijzigt;
 • Het verzoek wordt ondersteund door de studieadviseur en door een (medische) verklaring.

 

 

Je kunt een schriftelijk verzoek indienen bij de examencommissie. Een verzoek tot het afleggen van de toets op een andere wijze dan in de studiegids dient de volgende informatie te bevatten:

 • Naam student
 • Naam vak, vakcode, docent
 • Datum toets
 • Reden verzoek
 • Voorgestelde alternatieve toetsvorm
 • Reactie studieadviseur
 • Indien sprake is van een functiebeperking: verklaring medisch deskundige:
  o   huisarts/studentenarts
  o   (studenten)psycholoog
  o   verklaring ziekenhuis

LET OP:  Een verzoek dient uiterlijk 20 werkdagen voor de toets te worden ingediend. Als het verzoek niet alle hierboven genoemde informatie bevat, kan het helaas niet in behandeling worden genomen.