Klacht

Bij het College van beroep voor de examens (Cbe) kun je administratief beroep instellen tegen beslissingen die betrekking hebben op beslissingen genomen op grond van artikel 7.61 Whw. Het gaat dan o.a. om beslissingen genomen door examencommissies/examinatoren, over bindend studieadvies, vrijstellingen, colloquium doctum, de toelating Masteropleidingen (voor studenten met buitenlandse vooropleiding).

Klachten over de beoordeling van een tentamen kunnen ook worden ingediend bij je eigen examencommissie. De examencommissie moet op grond van art. 7.12b van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW)  de kwaliteit van de tentamens borgen en kan hiertoe richtlijnen en aanwijzingen vaststellen om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen.
Een onderzoek van de examencommissie zal zich dan ook richten op de vraag of de richtlijnen en aanwijzingen zijn gevolgd.
Deze richtlijnen staan onder andere beschreven in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie, in het bijzonder in de artikelen 15 en 17 en in de artikelen 20, 21 en 22 van het Onderwijs & Examenreglement.

Verwachtingen: De examencommissie is niet gerechtigd om cijfers vast te stellen (of te wijzigen). Het is ook niet aan de examencommissie om te besluiten hoeveel punten een student moet krijgen per vraag.

Voor beroep bij het Cbe moet je ingeschreven staan als student en binnen 6 weken na het besluit in beroep gaan. 

Als je een student van 3mE bent kun je een klacht indienen bij de examencommissie.

Je kunt meer lezen over het indienen van een beroepschrift bij het Cbe op deze website.

Als je een klacht wilt indienen bij de Examencommissie doe je dit volgens de beschrijving op de pagina procedures.