Klachtencoördinator

Procedure klachtenafwikkeling

Elke student of medewerker kan een klacht indienen. Dit kan middels een email aan de klachtencoördinator: Klachtencoordinator-BK@tudelft.nl. De klacht mag zowel betrekking hebben op het onderwijs, de organisatie, de procedures, etc. Elke klacht zal zorgvuldig behandeld worden en tevens zal beoordeeld worden of de aard van de klacht een incident is of dat er structureel zaken moeten worden opgepakt en verbeterd. De klacht mag zowel betrekking hebben op het Onderwijs, de organisatie, de procedures, etc.

Wekelijks worden de binnengekomen klachten besproken in een afdelingsoverleg van Onderwijs- en Studentenzaken. Daar worden de klachten uitgezet bij de personen in de afdeling of faculteit die voor het oplossen ervan verantwoordelijk zijn.

De indiener ontvangt bericht van ontvangst en een opgave van de termijn waarin het aangekaart wordt en hoe het opgelost of opgepakt wordt. Nadat een klacht is afgewikkeld ontvangt de indiener hiervan ook een bericht. Tevens wordt hij er op gewezen dat hij in beroep kan gaan bij de Decaan indien hij het niet met de wijze van afhandeling eens is. 

Voor elke klacht geldt dat deze eerst op het laagste betrokken operationele niveau ingediend en behandeld moet worden. Bijvoorbeeld een klacht over de Roostering wordt eerst met Roostering zelf opgenomen. Als men het niet met de reactie of de geboden oplossing eens is kan men naar de Klachtencoördinator. De volgende stap is naar de Decaan en tenslotte de TU Delft Ombudsman

/* */