Vertrouwenspersoon

Ondersteuning bij ongewenst gedrag

Wanneer je te maken krijgt met ongewenst gedrag of ongelijke behandeling binnen je studie, kun je ook bij de studieadviseurs terecht. Dit kunnen situaties zijn van bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, stalking en geweld.

Klachten bij ongewenst gedrag

Het kan zijn dat je echt een klacht wilt indienen bij ongewenst gedrag, zoals pesterij of seksuele intimidatie. Daarvoor is er een aparte regeling (Klachtenregeling ongewenst gedrag, bijlage 6). Bij last van ongewenst gedrag van anderen kan hulp, opvang en advies worden gevraagd bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan de student ook helpen bij het indienen van een schriftelijke klacht bij het College van Bestuur, die een klachtencommissie heeft ingesteld voor de behandeling en afhandeling daarvan. De commissie onderzoekt of de klacht al dan niet in behandeling wordt genomen. Vervolgens gaat de commissie na of een minnelijke schikking mogelijk is. Indien dat niet zo is, hoort de commissie de student en degene tegen wie de klacht gericht is. De commissie adviseert het College van Bestuur over de te nemen maatregelen. Vertrouwenspersonen zijn er op Iedere faculteit en ook de Universiteitsdienst heeft één of meerdere vertrouwenspersonen. Bij hen kan de student nader informatie krijgen.

BK

Ellen Sakkers

CiTG

Jaap Meijer

EWI

Marion de Vlieger

LR

Jan Hol

IO

Iemkje Ruiter

3mE

Amarante Böttger

TBM

TNW

Carina Vonk