Wat doet de FSR?

Als FSR kom je in ieder geval één keer per week in de lunchpauze bij elkaar tijdens de interne vergadering. Hierin bespreekt het alle lopende zaken. Dit zijn bijvoorbeeld de eigen beleidspunten, gemelde klachten van studenten of ingekomen (beleids)stukken van de faculteit die de FSR mag inzien. Voorbeelden van beleidsstukken zijn:

  • Het Onderwijs- & Examenreglement (OER) en Uitvoeringsreglement (UR);
  • Het faculteitsreglement;
  • Cijfers over BSA-slagingspercentages of nieuwe bacheloraanmeldingen;
  • Het strategisch kader/meerjarenplan van de faculteit en CvB;
  • Notulen van vergaderingen het managementteam (MT).

Naast de interne vergaderingen heeft de FSR ook vergaderingen met de decaan, het hoofd van onderwijs en studentenzaken en de faculteitssecretaris:

-        Tijdens de overlegvergadering één keer in de zes weken worden onderwerpen, aangedragen door de FSR én de faculteit, op formele wijze behandeld. De FSR brengt bijvoorbeeld advies uit over het faculteitsreglement of mag al dan niet instemmen met delen uit de OER en UR. Hierbij is ook altijd de secretaresse van de FSR, afkomstig uit het faculteitssecretariaat aanwezig om te notuleren.

-        Tijdens de lunchvergadering wordt er niet genotuleerd en is er ook geen agenda. Deze vergadering is bedoeld om op een informelere manier met de faculteit te overleggen en wordt vaak gebruikt om samen te brainstormen. Deze vergadering is ook één keer in de zes weken en tijdens de vergadering, die plaatsvindt in de pauze, wordt er samen geluncht.

Naast deze vergaderingen is er op andere momenten ook genoeg contact met de staf van de faculteit. Daarnaast zijn er ook vergaderingen buiten de deur. Zo is er een maandelijks overleg met alle FSR’en van de TU Delft en de Centrale Studentenraad, het Facultair Overleg, en kunnen vergaderingen van de Centrale Studentenraad met het College van Bestuur bijgewoond worden.